Főoldal » Archív » Előzetesben a hódmezővásárhelyi totózó kirablója

2013. decem­ber 18. nap­ján este 6 óra körü­li idő­ben egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi totó­zó sérel­mé­re köve­tett el bűn­cse­lek­ményt a vád­lott, aki a fenti idő­pont­ban a totó­zó­ba betér­ve az üzlet­ve­ze­tőt több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta oly módon, hogy a fejét meg­ütöt­te, mely­nek hatá­sá­ra a sér­tett vérez­ni is kez­dett. Miu­tán a gya­nú­sí­tott a bán­tal­ma­zás­sal fel­ha­gyott, a pult mel­let­ti fiók­hoz lépve onnan eltu­laj­do­ní­tott mint­egy 313.000.-Ft kész­pénzt, majd elfu­tott. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.
A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye