Főoldal » Archív » Előzetesben a járdán egy édesanyát elgázoló férfi

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság elren­del­te annak a 22 éves fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Sal­gó­tar­já­ban egy jár­dá­ra fel­hajt­va halál­ra gázolt egy nőt.

A 22 éves férfi 2017. decem­ber 23-án ven­dég­ség­be érke­zett Mát­ra­ve­re­bély­be, ahol az eddi­gi ada­tok sze­rint nagy mennyi­sé­gű sze­szes­italt, vala­mint kábí­tó­szert és más bódí­tó hatá­sú anya­got is fogyasz­tott, majd isme­rő­se­it elkí­sér­te Sal­gó­tar­ján­ba, beteglátogatóba.

Autó­val men­tek a megye­szék­hely­re, ahol a gép­ko­csi tulaj­do­no­sa a kór­ház mel­let­ti utcá­ban par­kolt le. Mivel tar­tott attól, hogy az ittas álla­pot­ban lévő gya­nú­sí­tot­tat a kór­ház biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­te nem enge­di be, ezért a kul­csot a sze­mély­gép­ko­csi­ban hagy­ta, hogy a gya­nú­sí­tott és a tulaj­do­nos test­vé­re az autó­ban mele­ged­ni tudjanak.

Vára­ko­zá­suk köz­ben elő­ször a test­vér ült a veze­tő ülés­ben, azon­ban az autó­ból rövid időre kiszállt. Ezalatt a gya­nú­sí­tott – aki veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik – átmá­szott a veze­tő­ol­da­li ülés­be és elin­dí­tot­ta a gép­ko­csit. Néhány méter után elér­te a Füle­ki utat, mely­re balra kanya­ro­dott, de az autót nem tudta az úttes­ten tar­ta­ni, fel­haj­tott a jobb olda­li jár­dá­ra, ahol éppen egy csa­lád gya­lo­golt. A gép­ko­csit ész­lel­ve az apa és a lánya el tudott ugra­ni előle, azon­ban az édes­anyát a jármű elütöt­te. A gya­nú­sí­tott ekkor kiug­rott a meg­ál­ló autó­ból, és a hely­szín­ről futva elmenekült.

Az elgá­zolt nő újra­élesz­té­sét a men­tők a hely­szí­nen meg­kezd­ték, majd beszál­lí­tot­ták a köze­li kór­ház­ba, ahol azon­ban rövid idő múlva elhunyt.

A gya­nú­sí­tot­tat a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei rövid­del a cse­lek­mény után a távol­sá­gi busz­meg­ál­ló köze­lé­ben elfog­ták. A 22 éves férfi cse­lek­mé­nye ez idő sze­rint jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek, halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek, vala­mint segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, de a szak­vé­le­mé­nyek elké­szül­te után a minő­sí­tés halált okozó ittas és bódult jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­re is változhat.

A gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra az ügyész­ség első­sor­ban az elrej­tő­zés veszé­lye miatt tett indít­ványt, ugyan­is a férfi már a hely­szín­ről is elme­ne­kült, továb­bá a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlya miatt a vár­ha­tó bün­te­té­se nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel is való­szí­nű­sít­he­tő szö­ké­sé­nek veszélye.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja - az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - elren­del­te a férfi elő­ze­tes letartóztatását.