Főoldal » Archív » Előzetesben a százhúsz millió forintot megszerző pénzmosók

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy szerb-horvát és egy szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­nak, akik 2017 októ­be­ré­ben, mint­egy száz­húsz­mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő dol­lárt sze­rez­tek meg jogo­su­lat­la­nul egy kül­föl­di állam­pol­gár bankszámlájáról.

A gyanú sze­rint az egyik elkö­ve­tő a másik gya­nú­sí­tott tár­sa­sá­gá­ban 2017. októ­ber 2-án magát egy brit-amerikai ket­tős állam­pol­gár­nak adta ki, aki­nek nevé­ben és sze­mé­lyi ada­ta­i­val bank­szám­lát nyi­tott egy sze­ge­di bank­fi­ók­ban. A szám­la­nyi­tás­nál az elkö­ve­tő hamis brit útle­ve­let és sze­mé­lyi iga­zol­ványt muta­tott be.

A gyanú sze­rint isme­ret­len elkö­ve­tő mint­egy 120.000.000 Ft-nak meg­fe­le­lő dol­lárt utalt át a gya­nú­sí­tot­tak által nyi­tott sze­ge­di bank­szám­lá­ra a brit-amerikai állam­pol­gár cseh bank­nál veze­tett bank­szám­lá­já­ról, a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül 2017. októ­ber 4-én. Az átuta­lás miatt a sér­tett a cseh rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett.

A gya­nú­sí­tot­tak 2017. októ­ber 6-án mint­egy 3.200.000 Ft-ot fel­vet­tek az átutalt pénz­ből. 2017. októ­ber 24-én ismé­tel­ten meg­pró­bál­tak a magyar bank­szám­lá­ról pénz­hez jutni, azon­ban addig­ra a nyo­mo­zó ható­ság a pénzt lefoglalta.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekednének.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek, ezért a vég­zés nem jogerős.