Főoldal » Archív » Előzetesben az idős sértett kirablói

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két ajkai gya­nú­sí­tott­nak, akik 2017. novem­ber 3-án, a késő dél­utá­ni órák­ban, érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett egy 70 év felet­ti fér­fit bántalmaztak. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 40 éves nő és az 54 éves férfi egy biszt­ró­ban figyelt fel az idős sér­tett­re, és ami­kor az a ven­dég­lá­tó­hely­ről távo­zott, követ­ni kezd­ték. A két gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet az egyik lép­cső­ház­ba belök­te, majd ott érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett bán­tal­maz­ták a föl­dön fekvő fér­fit. A gya­nú­sí­tot­tak a nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket elszen­ve­dett sér­tet­től az arany­lán­cát és a pénz­tár­cá­ját tulaj­do­ní­tot­ták el.

Cse­lek­mé­nyük miatt a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint – szin­tén a sér­tett korá­ra, egész­sé­gi álla­po­tá­ra figye­lem­mel – súlyos testi sér­tés minő­sí­tett esete miatt folyik az eljárás.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letartóztatását.