Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elrendelték a hajóskapitány letartóztatását - eredményes ügyészségi indítvány

A bíró­ság a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zá­si bíró osz­tot­ta azt az ügyész­sé­gi állás­pon­tot, misze­rint csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó a ter­helt jelen­lé­te az eljá­rás­ban, illet­ve kizá­ró­lag így aka­dá­lyoz­ha­tó meg a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se vagy meghiúsítása.

A vég­zés nem végleges.