Főoldal » Hírek » Elrendelték a veszprémi porcelánfát megrongáló férfi letartóztatását

A nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 20 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. augusz­tus 12-én a haj­na­li órák­ban meg­ron­gál­ta Veszp­rém köz­pont­já­ban a por­ce­lán­ból készült élet­fát.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a Brusz­nyai úti kör­for­ga­lom füves részén álló por­ce­lán­fát előbb három óra előtt néhány perc­cel, majd három­ne­gyed órá­val később is meg­ron­gál­ta, mind­két alka­lom­mal a por­ce­lán­fa lám­pa­bu­rá­it dobta meg kővel több alka­lom­mal, melyek össze­tör­tek. A férfi ron­gá­lás­sal mint­egy két és fél mil­lió forint kárt oko­zott.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a letar­tóz­ta­tás külö­nös okai közül a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye egy­aránt fenn­áll, figye­lem­mel arra is, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban hason­ló módon elkö­ve­tett ron­gá­lás és egyéb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye olyan mér­té­kű, amely kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel küszö­böl­he­tő ki. Ezért a járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a mai napon 1 hónap­ra elren­del­te.