Főoldal » Hírek » Elromlott a mobiltelefonja, késsel támadt az édesanyjára egy fiatal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a csa­lá­don belül erő­sza­kos cse­lek­ményt elkö­ve­tő, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben, aki pénzt köve­tel­ve, kés­sel támad­ta meg az any­ját és annak nővérét. 

A 20 éves, mun­ka­nél­kü­li vád­lott egy gyön­gyö­si tár­sas­ház eme­le­ti laká­sá­ban albér­let­ben élt az édes­any­já­val és a nagy­nén­jé­vel. 2021. ápri­lis 13-án, dél körül a fiú a kony­há­ban 5.000 forin­tot kért az édes­any­já­tól, mert ki kel­lett fizet­nie a mobil­te­le­fon­ja javí­tá­si költ­sé­ge­it. Az anya nem adott pénzt a gyer­me­ké­nek, aki ezért meg­ha­ra­gu­dott rá, egyre erő­sza­ko­sab­ban köve­tel­te az össze­get, majd fel­ka­pott egy közel 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, és azzal felé vágott úgy, hogy meg is sebez­te a jobb kezét. Mind­ezt látta a sér­tett nővé­re, aki a húga védel­mé­re kelve dula­kod­ni kez­dett a vád­lot­tal. Ennek során a férfi előbb mell­ka­son, majd has­tá­jé­kon szúr­ta a nagy­nén­jét, aki test­üre­get meg­nyi­tó élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A kése­lés után a ter­helt magá­hoz vette az anyja műkö­dő mobil­te­le­fon­ját, és azt zseb­re vágva távo­zott a lakás­ból. A rend­őrök nem sok­kal később az utcán fog­ták el őt.

A vád­lot­tat – rész­ben az álta­la gyak­ran hasz­nált tudat­mó­do­sí­tó sze­rek hatá­sá­ra kiala­kult – sérült sze­mé­lyi­ség­szer­ke­ze­te a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor enyhe fok­ban kor­lá­toz­ta maga­tar­tá­sa követ­kez­mé­nye­i­nek tel­jes körű fel­is­me­ré­sé­ben, illet­ve az ennek meg­fe­le­lő cselekvésben.

A Heves Megyei Főügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőt.

A vád­ha­tó­ság azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – melyek maxi­má­lis hal­ma­za­ti bün­te­té­si téte­le 15 évi sza­bad­ság­vesz­tés - a tör­vény­szék a tár­gya­lá­son főbün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szemben