Főoldal » Hírek » Elsétált a helyszínről az ittas sofőr - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon egy 27 éves pata­ki fér­fi­vel szem­ben, aki egy köz­le­ke­dé­si bal­eset ittas része­se­ként úgy sétált el a hely­szín­ről, hogy a sérül­tek­nek nem nyúj­tott segítséget.

A vád sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 12-én, Karancs­la­puj­tőn autó­zott két uta­sá­val. Egy egyen­ran­gú útke­resz­te­ző­dés­hez érve a tőle bal­ról érke­ző autós nem adott neki elsőbb­sé­get, ezért a két autó össze­üt­kö­zött, és a bal­ese­tet okozó jármű meg­pör­dült. A bal­eset­ben érin­tett jár­mű­vek 4 utasa – köz­tük egy kilenc hóna­pos gyer­mek – könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott miu­tán fél­re­állt a jár­mű­vel - anél­kül, hogy a sérül­tek­nek segít­sé­get nyúj­tott, vagy hívott volna -, egy­sze­rű­en elsé­tált a hely­szín­ről. Ezt azért tette, mert bár a bal­eset bekö­vet­kez­té­ben vét­len volt, a jár­mű­vet itta­san vezette.

A men­tő­ket egy közel­ben lakó érte­sí­tet­te, így a sérül­tek a vád­lot­tól füg­get­le­nül gyor­san szak­sze­rű segít­ség­ben részesültek.

A férfi így egy­szer­re öt bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett. Vele szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és 4 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a közel 230.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.