Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta a rábízott sportcipőket a futár - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a futár ellen, aki a rábí­zott cso­ma­gok­ból össze­sen 36 pár sport­ci­pőt sik­kasz­tott el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 43 éves férfi 2021 tava­szá­tól egy futár­pos­tai szol­gál­ta­tást nyúj­tó cég­nél dol­go­zott futár­ként, gép­jár­mű­ve­ze­tő­ként. Mun­ká­ja során fel­ada­ta volt sport­ci­pő­ket szál­lí­ta­ni külön­bö­ző győri üzletekbe.

A ter­helt 2021 októ­be­ré­ben - hogy fize­té­sét kiegé­szít­se – a kiszál­lí­tan­dó cso­ma­gok közül három alka­lom­mal, alkal­man­ként 12 pár, össze­sen 36 pár sport­ci­pőt tulaj­do­ní­tott el, közel egy­mil­lió forint értékben.

A vád­lott az elsik­kasz­tott cipők közül néhá­nyat maga érté­ke­sí­tett, néhá­nyat pedig egy isme­rő­sé­nek adott át azzal, hogy azo­kat adja el. Az eltu­laj­do­ní­tott cipő­ket végül a sér­tett cég kép­vi­se­lői talál­ták meg az inter­ne­ten, mikor eladás­ra hir­det­ték az elkö­ve­tők. A sér­tett cég mun­ka­tár­sai vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lel­ve fel­vet­ték a kap­cso­la­tot az eladók­kal, az adás­vé­tel meg­be­szélt helyé­re ugyan­ak­kor már a rend­őség tag­ja­i­val érkeztek.

Az oko­zott kár­ból hét pár cipő lefog­la­lá­sá­val közel 200 000 forint megtérült.

Az ügyész­ség a futár ellen minő­sí­tett sik­kasz­tás, társa ellen pedig minő­sí­tett pénz­mo­sás miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.