Főoldal » Archív » Elsőbbségadási kötelezettség megszegésével okozott súlyos balesetet a mikepércsi férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a 35-ös számú főút­ra tör­té­nő fel­haj­tás során nem adott elsőbb­sé­get a védett úton hala­dó személyautónak

A 3 éves gép­jár­mű­ve­ze­tői gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző fia­tal vád­lott 2018. novem­ber 26-án a dél­előt­ti órák­ban a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző és álta­la jog­sze­rű­en hasz­nált teher­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen lakott terü­le­tén kívül a 354. számú úton és a 35-ös számú főúton kívánt tovább­ha­lad­ni. A jármű jobb olda­li első ülé­sén egy utas tar­tóz­ko­dott. Az úton nap­pa­li, ter­mé­sze­tes fény­vi­szo­nyok vol­tak, köze­pes volt a for­ga­lom, azon­ban esős, párás volt az idő.

A vád­lott a 354. számú út és a 35-ös számú főút keresz­te­ző­dé­sé­hez érkez­ve ész­lel­te, hogy a for­ga­lom­irá­nyí­tó fény­jel­ző készü­lék sárga vil­lo­gó jel­zést ad, az ott elhe­lye­zett „Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” köz­úti jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en meg­állt, azon­ban úgy haladt be az útke­resz­te­ző­dés­be, hogy nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a védett úton sza­bá­lyo­san, Deb­re­cen felől Józsa irá­nyá­ba hala­dó, sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi részé­re, így azzal összeütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len, idős­ko­rú sér­tett az autó­val balra kisod­ró­dott és neki­üt­kö­zött az ott leál­lí­tott, figyel­mez­te­tő jel­zést hasz­ná­ló teher­gép­ko­csi ele­jé­nek, majd tovább sod­ród­va érin­tő­le­ge­sen a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló sorozatborda-, szegycsont-, orsó- és síp­csont­tö­rést szen­ve­dett. A sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ban a jobb olda­li első ülé­sen utas­ként tar­tóz­ko­dó fele­sé­ge is meg­sé­rült, 8 napon túl gyó­gyu­ló csi­go­lya­tö­rést és sorozatborda-törést szenvedett.

A vád­lott által veze­tett teher­gép­ko­csi jobb olda­li első ülé­sén utazó sze­mély­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se keletkezett.

A bal­eset­ben részes gép­jár­mű­vek­ben uta­zók vala­mennyi­en hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet.

A sér­tet­tek sérü­lé­sei a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jöt­tek létre.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül pénz­bün­te­tést szab­jon ki.