Főoldal » Archív » Elsodorta a babakocsit toló nőt a figyelmetlen autós

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ellen a komá­di férfi ellen, aki gép­ko­csi­já­val elso­dor­ta a cse­cse­mő­jét baba­ko­csi­ban toló édesanyát.

A vád­lott 2017. novem­ber 27-én, dél­után, napos idő­ben, gyér for­ga­lom­ban köz­le­ke­dett Komá­di­ban a sze­mély­gép­ko­csi­val, vagy­is semmi sem aka­dá­lyoz­ta őt abban, hogy ész­re­ve­gye az úttest jobb olda­lán baba­ko­csit toló sér­tet­tet. A férfi azon­ban figyel­met­len­ség­ből későn ész­lel­te az édes­anyát, ezért őt az autó jobb első részé­vel elso­dor­ta. A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben nem esett el, az egyen­sú­lyá­ból kibil­lent, míg a baba­ko­csi az úttest mel­let­ti füves terü­let­re borult. A baba­ko­csi­ból a 7 hetes gyer­mek nem esett ki.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló csí­pő­zú­zó­dást szen­ve­dett, a cse­cse­mő­nek sérü­lé­se nem lett.

A vád­lott ész­lel­te az ütkö­zést, azon­ban az autó­val meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a bal­eset­ben akár az anya, akár a gyer­mek megsérült-e. A köz­le­ke­dé­si bal­eset a férfi KRESZ sza­bály­sze­gű maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként követ­ke­zett be.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.