Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet a budapesti kaméleon ügyében- 3 év 8 hónap fegyház, az ügyészség súlyosításért fellebbez- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Idős­ko­rú­a­kat káro­sí­tott meg kita­lált tör­té­ne­tek­kel a vád sze­rint. A bíró­ság első­fo­kon bűnös­nek talál­ta, az ügyész­ség a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát céloz­za fel­leb­be­zé­sé­vel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott – egy 42 éves férfi – 2018 júni­u­sa és 2019 már­ci­u­sa között több kerü­let­ben, főleg Budán idős­ko­rú­ak­hoz jutott be meg­té­vesz­tés­sel, külön­bö­ző valót­lan sze­mély­azo­nos­sá­go­kat és meg­je­le­né­si oko­kat kita­lál­va. A férfi magát ügy­véd­nek, kár­fel­mé­rő vagy közös költ­sé­get behaj­tó önkor­mány­za­ti dol­go­zó­nak, egy alka­lom­mal a sér­tett házi­or­vo­sa roko­ná­nak adta ki. A férfi a hamis tör­té­ne­tek­kel pénzt csalt ki az idős­ko­rú­ak­tól vagy a figyel­mü­ket elte­rel­ve érté­ke­ket – kész­pénzt, ékszert, pénz­tár­cát, bank­kár­tyát – tulaj­do­ní­tott el ott­ho­na­ik­ból. A férfi több­ször vett vagy kísé­relt meg pénzt fel­ven­ni a meg­szer­zett bank­kár­tyák­kal. A rend­őr­ség a ,,trük­kös tol­vajt” 2019. már­ci­us végé­re azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi mint több­szö­rös vissza­eső ellen több rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, csa­lás bűn­tet­te, illet­ve más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit min­den vád­pont­ban, túl­nyo­mó­részt a vád minő­sí­té­sé­vel egye­ző­en, és ezért a vád­lot­tat 3 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét kizár­ta.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a nagy­szá­mú hal­ma­za­ti cse­lek­mény­re is figye­lem­mel súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás­ban bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja az idős­ko­rú­ak figyel­mét, hogy min­dig kér­je­nek iga­zol­ványt a náluk meg­je­le­nő és ügy­in­té­zés­re hivat­ko­zó sze­mé­lyek­től. Elő­ze­tes egyez­te­tés nél­kül lehe­tő­leg ne fogad­ja­nak máso­kat, illet­ve az ide­ge­nek been­ge­dé­se előtt akár tele­fo­non (pl. az önkor­mány­zat fel­hí­vá­sá­val) is ellen­őriz­zék a meg­je­lent sze­mé­lye­ket.