Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Elsőfokú ítélet a Dózsa György úti halálos baleset ügyében- az ügyészség a gyorshajtó vádlott terhére fellebbez- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. A köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény üldö­zé­sé­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság 4 év letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re, illet­ve 1 év 10 hónap, 3 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a járművezetőket.

A vád­irat sze­rint egy 43 éves férfi, veze­tői enge­dély nél­kül, 2017. május 15-én kora dél­után a meg­en­ge­dett 50 km/h-t jelen­tő­sen meg­ha­la­dó, 135-140 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett a XIII. kerü­let, Dózsa György úton a Kas­sák Lajos utcai keresz­te­ző­dés irá­nyá­ba. A keresz­te­ző­dés­be ekkor érke­zett gép­ko­csi­val egy 47 éves férfi, és sza­bály­ta­la­nul, kis ívben beka­nya­ro­dott a szem­ből, eltúl­zott sebes­ség­gel érke­ző vád­lott elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbb­sé­get. A kanya­ro­dó gép­ko­csi­ban két sze­mély uta­zott a sofő­rön kívül. A vád­lot­tak gép­ko­csi­ja olyan erő­vel ütkö­zött össze, hogy mind­két jármű fel­sod­ró­dott a jár­dá­ra és elütött három gya­lo­gost. A bal­eset­ben a kanya­ro­dó jármű egyik utasa olyan erő­vel zuhant ki az autó­ból, hogy sérü­lé­sei miatt a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A másik utas a kór­há­zi keze­lés során hunyt el, a három gya­lo­gos pedig könnyeb­ben sérült. A kanya­ro­dó gép­ko­csi 49 éves sofőr­je is élet­ve­szé­lyes, míg a gyors­haj­tó vád­lott könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a szem­ből, nagy sebes­ség­gel érke­ző vád­lott nem lépi túl a sebes­ség­ha­tárt, vagy, ha a másik vád­lott sza­bá­lyo­san kanya­ro­dik. A vád­irat tár­gya még egy másik eset is, amely miatt a 43 éves férfi veze­tői enge­dé­lyét koráb­ban bevon­ták. A vád sze­rint 2015. júni­us 19-én gép­ko­csi­já­val majd­nem elso­dort egy kerék­pá­rost, majd az emi­att közöt­tük kiala­kult köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során az uta­sá­val együtt kiszállt az autó­ból, és mind­ket­ten test­szer­te bán­tal­maz­ták a biciklist.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A másik, egye­sí­tett ügy­ben a vád köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge volt.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki mind­két vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zás­ban. A 43 éves férfi bűnös­sé­gét ezen felül még garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­gé­ben is meg­ál­la­pí­tot­ta, azon­ban a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek vádja alól fel­men­tet­te. A bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 4 év letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, a köz­ügyek­től 4 évre, a jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta. A kanya­ro­dó sofőrt a bíró­ság 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a jár­mű­ve­ze­tés­től 1 évre eltiltotta.

Az ügyész­ség a gyors­haj­tó vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sa, illet­ve a köz­úti veszé­lyez­te­tés­ben bűnös­nek kimon­dás érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik is fellebbeztek.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a 43 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ezt a bíró­ság eluta­sí­tot­ta, és a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét is meg­szün­tet­te a vád­lott­nak. A dön­tés ellen az ügyész­ség fellebbezett.