Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Elsőfokú ítélet a magát Kőbányán mutogató férfi ügyében – eredményes vádemelés

A Kőbá­nya Alsó vas­út­ál­lo­má­son muto­gat­ta magát nők­nek; a kerü­le­ti ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt a férfi ellen vádat, első­fo­kon fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

A vád­lott, egy 22 éves férfi 2018. augusz­tus 9-én és 22-én, dél­után a X. kerü­let, Liget téren, a Kőbá­nya Alsó vas­út­ál­lo­más peron­já­hoz ment. A férfi a peron­hoz veze­tő lép­cső mel­lett – hogy fel­kelt­se saját nemi vágyát – magát sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta, ame­lyet mind­két­szer ész­lelt egy-egy női sértett.

A rend­őr­ség a fér­fit a máso­dik ese­tet köve­tő­en néhány órán belül azo­no­sí­tot­ta és elfogta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­helt ellen két rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, őt bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa cél­já­ból fel­leb­be­zés­sel élt.