Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet az OLAF által is vizsgált 114 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben- a Fővárosi Főügyészség súlyosításért fellebbez

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 3 sze­méllyel szem­ben uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te a vád­lot­ta­kat, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért fellebbez.

A Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség 2011 már­ci­u­sá­tól kez­dő­dő határ­idő­vel olyan – nagyobb részt – uniós for­rás­ból meg­va­ló­su­ló pályá­za­tot írt ki, amely­nek célja vál­lal­ko­zá­sok tech­no­ló­gi­ai inno­vá­ci­ós tevé­keny­sé­gé­nek támo­ga­tá­sa volt. A vád­irat lénye­ge sze­rint az egyik vád­lott, egy 48 éves férfi egy infor­ma­ti­kai tanács­adó cég veze­tő­je­ként a gaz­da­ság­fej­lesz­té­si pályá­za­ti össze­get jog­sze­rűt­le­nül, meg­té­vesz­tés­sel sze­rez­te meg. A férfi a támo­ga­tás elnye­ré­se érde­ké­ben, a tár­sa­ság nevé­ben 2011 októ­be­ré­ben pályá­za­tot nyúj­tott be. A férfi a kifi­ze­té­si folya­mat­ban a támo­ga­tá­si szer­ző­dés­ben fog­lalt fel­té­te­lek iga­zo­lá­sá­ra valót­lan tar­tal­mú jelen­lé­ti íve­ket, szám­lá­kat, tel­je­sí­tés­iga­zo­lá­so­kat és egyéb okira­to­kat csa­tolt a kifi­ze­té­si kérel­me­i­hez. A vád­lott valót­la­nul iga­zol­ta, hogy a pro­jekt­tel kap­cso­la­tos fej­lesz­tői tevé­keny­ség Deb­re­cen­ben folyt, hol­ott a való­ság­ban azt buda­pes­ti iro­dá­juk­ban, illet­ve táv­mun­ká­ban dol­go­zó alkal­ma­zot­tak végez­ték. A tár­sa­ság a megye­szék­he­lyen csu­pán szer­vert üze­mel­te­tett és az álta­la bérelt ingat­la­nok­ban néhány mun­ka­ál­lo­mást ala­kí­tott ki, ahol a tár­sa­ság egyes mun­ka­vál­la­lói eseti jel­leg­gel jelen­tek meg. A fik­tív szám­lá­kat két másik – egy 37 és egy 44 éves férfi által irá­nyí­tott – vál­lal­ko­zás nevé­ben állí­tot­ták ki. A 48 éves férfi – aki a fik­tív szám­lá­kat a saját cége idő­sza­ki adó­be­val­lá­sa­i­ban is sze­re­pel­tet­te – össze­sen 114 mil­lió forint­nyi vagyo­ni hát­rányt oko­zott, bűn­se­gé­dei közül a 37 éves férfi 13 mil­lió, a 44 éves férfi 37 mil­lió forint­nyi vagyo­ni hát­rány oko­zá­sá­hoz nyúj­tott segít­sé­get. A 48 éves vád­lott a jog­el­le­ne­sen elnyert támo­ga­tá­si össze­get és annak kama­tát később visszafizette.

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­ta­la (OLAF) vizs­gál­ta a támo­ga­tást és aján­lás­sal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé. Az ügyész­ség – bár erre jog­sza­bá­lyi köte­les­sé­ge nincs – min­den OLAF aján­lás alap­ján bün­te­tő­el­já­rást indít, vagy, ha az aján­lás előtt már indult bün­te­tő­el­já­rás, a nyo­mo­zást kiter­jesz­ti az OLAF aján­lás­ban fog­lal­tak­ra is, ezért jelen ügy­ben is elren­del­te a nyo­mo­zást, ame­lyet a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal lefolytatott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a 3 férfi ellen.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék mind­há­rom vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint. A bíró­ság a 48 éves fér­fit 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 2 évre eltil­tot­ta a cég­ve­ze­tés­től és vagyon­el­kob­zást ren­delt el vele szem­ben, a 37 éves fér­fit 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 1 évre eltil­tot­ta a cég­ve­ze­tés­től, a 44 éves fér­fit 1 év 3 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta a cégvezetéstől.

Az ügyész­ség az íté­let ellen a vád­lot­tak ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek és az OLAF-nak a kap­cso­la­tát mutat­ja be a Leg­főbb Ügyész­ség vide­ó­üze­ne­te és köz­le­mé­nye, ame­lyek itt érhe­tő­ek el: 

/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman-dr-fazekas-gezanak-a-legfobb-ugyeszseg-szovivojenek-videouzenete/

Kiemel­ke­dő­en tel­je­sít a magyar ügyész­ség – az uniós átla­got lénye­ge­sen meg­ha­la­dó arány­ban emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sai nyo­mán - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)