Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kiemelkedően teljesít a magyar ügyészség – az uniós átlagot lényegesen meghaladó arányban emel vádat az OLAF igazságügyi ajánlásai nyomán

Az OLAF júni­us 10-én nyil­vá­nos­ság­ra hozott, 2020-as éves jelen­té­se sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (37%) jelen­tő­sen meg­ha­la­dó mér­ték­ben, az OLAF által kez­de­mé­nye­zett ügyek 67 %-ában emelt vádat 2016 és 2020 között. Évről évre folya­ma­to­san csök­ken az OLAF magyar ügyész­ség­hez eljut­ta­tott igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak a száma. Az OLAF egyre több­ször olyan ügy­ben tesz igaz­ság­ügyi aján­lást, amely­ben már folyik Magyar­or­szá­gon nyomozás.

Az OLAF az uniós pén­zek­kel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­go­kat vizs­gál­ja, bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lást nem álla­pít meg, bűn­ügyi bizo­nyí­tást nem végez. Erre sem fel­ha­tal­ma­zá­sa, sem pedig esz­kö­ze nincsen.

A magyar ügyész­ség – bár erre nincs tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­ge – a min­dig köve­tett pro­to­koll sze­rint az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa nyo­mán vala­mennyi eset­ben elren­del­te a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ták és abban értékelték.

Az OLAF 2020-ra vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy a magyar ügyész­ség az OLAF ügyek 67 %-ában emelt vádat. Ez a szám kima­gas­ló ered­mény, hiszen közel a dup­lá­ja a 37 %-os uniós átlagnak.

2020-ban az OLAF össze­sen 2 igaz­ság­ügyi aján­lást tett az ügyé­szi szer­ve­zet­nek. Mind­két igaz­ság­ügyi aján­lást már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban érté­kel­te a hatóság.

Az igaz­ság­ügyi aján­lá­sok száma évről évre csök­ken: 2016-ban 10, 2017-ben 6, 2018-ban 4, 2019-ben 3, míg 2020-ban 2 aján­lás érkezett.

2020. janu­ár 31-én Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hiva­ta­lá­ban fogad­ta az OLAF főigaz­ga­tó­ját, Ville Itälä-t. A talál­ko­zón a felek meg­erő­sí­tet­ték, hogy az uniós pén­ze­ket érin­tő bűn­ügyi vissza­élé­sek kap­csán a szer­ve­ze­tek közöt­ti haté­kony infor­má­ció­cse­rét és együtt­mű­kö­dést tovább­ra is kiemel­ten fon­tos­nak tart­ják. Emel­lett meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az eddig is jól műkö­dő szak­mai kap­cso­lat továb­bi elmé­lyí­té­se érde­ké­ben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást dol­goz­nak ki, mely­nek vég­le­ge­sí­té­sé­re rövi­de­sen sor kerül.

A magyar ügyész­ség és az OLAF szo­ro­san együtt­mű­kö­dik, mind veze­tői, mind szak­ér­tői szin­ten rend­sze­re­sek a talál­ko­zók.