Főoldal » Archív » Elsőfokú ítélet egy holokauszttagadó férfi ügyében – fellebbezett az ügyészség

Egy 69 éves férfi az egyik közös­sé­gi olda­lon meg­osz­tott cikk­hez írt hoz­zá­szó­lá­sá­val a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűne­it nyil­vá­no­san két­ség­be vonta. A bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­te; az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fellebbezett.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2016. janu­ár­ban az egyik közös­sé­gi olda­lon, egy más által meg­osz­tott, holo­kauszt­tal kap­cso­la­tos cikk­hez írt hoz­zá­szó­lá­sá­ban – annak tar­tal­ma sze­rint – azt állí­tot­ta, hogy a holo­kausz­tot való­já­ban nem a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer kép­vi­se­lői ter­vel­ték ki és hatá­roz­ták el, hanem a zsidó veze­tők. Ezért a holo­kauszt­ra, mint a nácik által elkö­ve­tett nép­ir­tás­ra, nem került sor.

A vád­lott a fenti kom­ment­jé­vel a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűne­it nagy nyil­vá­nos­ság előtt két­ség­be vonta.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény a tör­vény sze­rint leg­fel­jebb három évi sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűntett.

A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben 2016 decem­be­ré­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, egy­út­tal a vég­re­haj­tás pró­ba­idő­re tör­té­nő fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2017. janu­ár­ban, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott vég­zé­sé­ben a fér­fit vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, vele szem­ben azon­ban pénz­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek össze­gét 225.000 forint­ban álla­pí­tot­ta meg.

A kerü­le­ti ügyész­ség ezért tár­gya­lás tar­tá­sát kérte a vád­irat­ban indít­vá­nyo­zott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben. A vád­lott szin­tén kérte a tár­gya­lás megtartását.

A bíró­ság ez alap­ján 2018. júni­us 5-én tár­gya­lá­son hozott íté­le­té­ben a vád sze­rint bűnös­nek kimon­dott fér­fit ismét pénz­bün­te­tés­re ítél­te, és vele szem­ben a fen­ti­hez képest eny­hébb bün­te­tést sza­bott ki, mivel a pénz­bün­te­tés össze­gét 150.000 forint­ban álla­pí­tot­ta meg.

Az íté­let nem jog­erős; a kerü­le­ti ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A dön­tés ellen a vád­lott és a védő is fel­leb­be­zést jelen­tett be.