Főoldal » Archív » Elszaporodtak a rokkantkártyás visszaélések Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat azon vád­lot­tak ellen, akik a moz­gás­kor­lá­to­zott hoz­zá­tar­to­zó­juk, isme­rő­sük nevé­re kiál­lí­tott par­ko­lá­si iga­zol­ványt hasz­nál­ták fel jogosulatlanul. 

A vád­lott 2018. júni­us 26-án, reg­gel 9 óra­kor Deb­re­cen­ben, a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben lévő téren a sze­mély­gép­ko­csi­val lepar­kolt. A férfi par­ko­ló­je­gyet nem vásá­rolt, illet­ve par­ko­ló bér­let­tel sem ren­del­ke­zett, azon­ban a fia nevé­re kiál­lí­tott, moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mély részé­re ingye­nes par­ko­lá­si jogo­sult­sá­got biz­to­sí­tó iga­zol­ványt elhe­lyez­te a szél­vé­dő mögé. Rövid­del ezt köve­tő­en a vád­lot­tat a rend­őr iga­zol­tat­ta, de az ingye­nes par­ko­lás­ra jogo­sí­tó iga­zol­vány tulaj­do­no­sa nem volt a hely­szí­nen, így az édes­apa az ira­tot jogo­su­lat­la­nul használta.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zés sze­rint a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sze­mély részé­re kiál­lí­tott, ingye­nes par­ko­lást biz­to­sí­tó iga­zol­vány köz­ok­irat, és a jogo­sul­tat szál­lí­tó jármű veze­tő­je az iga­zol­vány által biz­to­sí­tott ked­vez­mé­nyek­kel csak a jogo­sult szál­lí­tá­sa ese­tén élhet.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2018. augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben 4 ügy­ben 4 vád­lott ellen nyúj­tott be vád­ira­tot közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban mind a 4 vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.