Főoldal » Archív » Elterelte az eladó figyelmét, míg társa ellopta a laptopot

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 3 napon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő 27 éves fér­fit és 31 éves tár­sát, akik egy kapos­vá­ri üzlet­ből ellop­tak egy nagy érté­kű laptopot.

A 27 éves I. rendű vád­lott – akit az eset előtt alig két hét­tel kifosz­tás bűn­tet­te miatt ítélt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re a bíró­ság -, és a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő II. rendű vád­lott 2018. szep­tem­ber 5-én men­tek be a kapos­vá­ri üzlet­be. A II. rendű vád­lott lekö­töt­te az eladó figyel­mét azzal, hogy úgy tett, mint­ha mobil­te­le­font sze­ret­ne vásá­rol­ni, míg az I. rendű vád­lott kivár­ta, hogy az eladó hátat for­dít­son neki, majd elemel­te a vásár­ló­tér­ben lévő, 300.000 forint érté­kű számítógépet.

Mivel a vád­lot­tak moz­gá­sát a köz­te­rü­le­ti tér­fi­gye­lő kame­rák rög­zí­tet­ték, illet­ve őket a sér­tett is fel­is­mer­te, a rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tő­ket. Később a lap­top is elő­ke­rült, amit egyi­kük a kuko­ri­ca­föl­dön rej­tett el.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az I. rendű vád­lot­tat 40 nap, míg a II. rendű vád­lot­tat 60 nap elzá­rás­ra ítél­te. Az ügyész mind­két vád­lott ese­té­ben a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa – vég­re­haj­tan­dó fog­ház, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa - végett fellebbezett.

Az I. rendű vád­lott azóta újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ugyan­is a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018. szep­tem­ber 12-én ő gyúj­tott fel egy áru­sí­tó pavi­lont a kapos­vá­ri Fő utcán, ezért a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság szep­tem­ber 14-én elren­del­te a letartóztatását.