Főoldal » Archív » Eltérő adatkörökből valótlan következtetéseket vont le a HVG az emberölések statisztikai adataiból

A HVG leg­utób­bi szá­má­ban – anél­kül, hogy elő­ze­te­sen arról a Leg­főbb Ügyész­sé­get, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mot vagy az ORFK-t meg­kér­dez­te volna – valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a 2015-ös és 2016-os szán­dé­kos ember­ölé­si ada­tok „hazai fogyasz­tás­ra” lénye­ge­sen ala­cso­nyab­bak, mint az Euros­tat­nak meg­kül­dött ada­tok. Való­já­ban az újság két tel­je­sen elté­rő adat­tar­tal­mú hal­mazt vetí­tett egy­más­ra, ebből valót­lan tar­tal­mú követ­kez­te­té­sek­re jutva.

Az egy­sé­ges nyo­mo­zó ható­sá­gi és ügyész­sé­gi bűn­ügyi sta­tisz­ti­ka (ENYÜBS) min­den évben kimu­tat­ja – az ember­ölé­se­ken belül – a szán­dé­kos befe­je­zett ember­ölé­sek szá­mát, tehát azt a szán­dé­kos bűn­cse­lek­mé­nyi szá­mot, ami tény­le­ge­sen a sér­tett halá­lá­val jár.

2014-ig az Euros­tat (az Euró­pai Sta­tisz­ti­kai Hiva­tal) ezen befe­je­zett ember­ölé­sek szám­ada­ta­it vette át.

Ezt köve­tő­en az Euros­tat új foga­lom­kör sze­rint gyűj­ti az ada­ta­it. Ez a bűn­cse­lek­mé­nyek nem­zet­kö­zi sta­tisz­ti­kai célú osz­tá­lyo­zá­si rend­sze­re. Az Euros­tat „szán­dé­kos ember­ölés” fogal­ma nem csak a befe­je­zett, hanem a kísér­le­ti, vagy elő­ké­szü­le­ti szak­ban maradt ember­ölé­sek szá­mát is tar­tal­maz­za. Ezen túl­me­nő­en, az Euros­tat a szán­dé­kos ember­ölés foga­lom­kö­ré­be vonta az ember­rab­lás azon minő­sí­tett ese­tét, ami­kor szán­dé­kos ember­ölés is megvalósul.

Az Euros­tat szem­pont­jai sze­rin­ti szán­dé­kos ember­ölés adat­kö­re tehát lénye­ge­sen szé­le­sebb, mint a szán­dé­kos befe­je­zett ember­ölé­sek ENYÜBS sze­rin­ti köre.

A 71 mig­ráns halá­lá­val járó eset is a lap csúsz­ta­tá­sa, mivel ez a cse­lek­mény több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek minő­sül, amely a bün­te­tő­jog sze­rint 1 rend­be­li bűn­cse­lek­mény akkor is, ha akár­hány – jelen eset­ben 71 – ember halá­lá­val jár. Ekként a bűn­ügyi sta­tisz­ti­ká­ban is 1 bűn­cse­lek­mény­ként szerepel.

Mind­ezen infor­má­ci­ót a HVG szá­má­ra is meg­ad­ta volna a rend­őr­ség vagy az ügyész­ség, amennyi­ben igényt tar­tott volna rá.