Főoldal » Hírek » Eltiltás hatálya alatt, és ittasan vezetett – börtön lett a vége - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt érvé­nyes veze­tői enge­dély hiá­nyá­ban veze­tett személygépkocsit.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 2021. év janu­ár­já­ban ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt töb­bek között 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­ték jog­erő­sen. A vád­lott ennek tuda­tá­ban és elle­né­re 2021. júni­us 6. nap­ján az egyik sze­ge­di szó­ra­ko­zó­he­lyen hosszabb időn keresz­tül sze­szes italt fogyasz­tott, majd haj­na­li 3 óra­kor gép­ko­csi­ba ült és azt vezet­ve egy utas­sal elin­dult. Rövid­del ezt köve­tő­en a helyi rend­őrök Sze­ged bel­te­rü­le­tén a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit ellen­őr­zés alá von­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol van.

A vád­lott több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett, ami­kor érvé­nyes veze­tői enge­dély hiá­nyá­ban, szer­ve­ze­té­ben sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol­lal vezetett.

A járá­si ügyész­ség az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a gyor­sí­tott eljá­rás sza­bá­lya­i­ra figye­lem­mel a vád­lot­tat bíró­ság elé állította. 

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben 10 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 1 évre a köz­ügyek­től és 5 évre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től til­tot­ta el. A bíró­ság íté­le­te nem jog­erős, azzal szem­ben a vád­lott és védő­je fellebbeztek.