Főoldal » Hírek » Eltörte felesége ujját - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki egy csa­lá­di vesze­ke­dés során eltör­te fele­sé­ge ujját.

A vád sze­rint a férfi 2021. decem­ber 30-án tőle külön élő gyer­me­ké­vel szá­mí­tó­gé­pen beszél­ge­tett, a vide­ó­hí­vást azon­ban egy idő után a 10 éves gyer­mek várat­la­nul meg­sza­kí­tot­ta. A férfi emi­att inge­rült lett, ita­lo­zott, miköz­ben össze­ve­szett fele­sé­gé­vel, mert őt hibáz­tat­ta azért, hogy harag­szik rá a lánya.

A vesze­ke­dés során a férfi több beren­de­zé­si tár­gyat össze­tört, fele­sé­ge előbb meg­pró­bál­ta fékez­ni, majd kitusz­kol­ni őt a lakás­ból. A dula­ko­dás köz­ben a férfi hát­ra­haj­lí­tot­ta a sér­tett bal kezé­nek gyű­rűs­uj­ját, ami ennek követ­kez­té­ben eltört.

Az ügyész­ség a férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság szab­jon ki vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, a pró­ba­idő­re ren­del­je el párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, és köte­lez­ze a 19.570 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sá­val készí­tett, csa­lá­don belü­li bán­tal­ma­zás­ról szóló videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://ugyeszseg.hu/az-otthonodban-is-jogod-van-a-biztonsaghoz-2/