Főoldal » Archív » Elütötte a jelzőőrt a figyelmetlen sofőr

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 83 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre a 21-es számú főút fel­újí­tá­sa­kor a for­gal­mat irá­nyí­tó jel­ző­őrt és elgá­zol­ta őt. 

Az idős vád­lott 2018. júli­us 6-án a 21-es számú főút Bátony­te­re­nyén átve­ze­tő sza­ka­szán vezet­te a személygépkocsiját.

Az útfel­újí­tá­si mun­kák miatt az egye­nes útsza­ka­szon „Sebes­ség­kor­lá­to­zás 30 km/h” és „Előz­ni tilos”, vala­mint „Úton folyó mun­kák” jel­ző­táb­lák vol­tak kihe­lyez­ve. Az inten­zí­ven folyó fel­újí­tá­si mun­kák miat­ti útszű­kü­let­ben a két­irá­nyú for­ga­lom egy for­gal­mi sávba volt terel­ve, emi­att a for­gal­mat mind­két irány­ból jel­ző­őr irányította.

Aznap 13 óra 30 perc körül az útszű­kü­le­tet Sal­gó­tar­ján felől csak a vád­lott köze­lí­tet­te meg, mint­egy 25-30 km/h körü­li sebes­ség­gel. A sárga színű lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt vise­lő jel­ző­őr a kezé­ben tar­tott tár­csá­val „Állj!” jel­zést muta­tott a vád­lott­nak, mivel Hat­van felől több jármű érke­zett az útszűkületben.

A vád­lott előtt másik jármű nem köz­le­ke­dett, ennek elle­né­re sem ész­lel­te az „Állj!” jel­zést, noha a látá­si viszo­nyok kifo­gás­ta­la­nok vol­tak. A jel­ző­őrt meg­pró­bál­ta kike­rül­ni, azon­ban a jár­mű­ve bal első részé­vel elütöt­te őt.

A bal­eset követ­kez­té­ben az úttest­re zuha­nó sér­tett lépe oly mér­ték­ben meg­sé­rült, hogy azt el kel­lett távolítani.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.