Főoldal » Hírek » Elvágatta az ebek hangszálait, hogy a szomszédokat ne zavarja a csaholás - rendőrségi videóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kar­ca­gi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. Az ebsza­po­rí­tás­ból élő kar­ca­gi férfi 148 kutyát tar­tott kis­mé­re­tű ken­ne­lek­ben, meg­fe­le­lő táp­lá­lék és orvo­si ellá­tás nél­kül. A vád­lott az állo­mány felé­nek elvá­gat­ta a hang­szá­la­it azért, hogy a szom­szé­dok ne vegyék észre, milyen sok kutyát tart.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 őszén, Kar­ca­gon, két csa­lá­di ház udva­rán össze­sen 148 kutyát - mopsz, spá­ni­el, usz­kár, spicc, wes­tie, bichon - nevelt táro­ló­he­lyi­sé­gek­ben és ólak­ban a sza­po­ru­lat eladá­sa cél­já­ból. A sötét, szű­kös ken­ne­lek­ben rossz hűtő­szek­ré­nyek, hűtő­lá­dák szol­gál­tak az alul­táp­lált, szom­jaz­ta­tott ebek pihenő- és fek­he­lyé­ül. A kor­lá­to­zott moz­gá­si lehe­tő­sé­gek miatt a fel­nőtt álla­tok kar­mai túl­nőt­tek. Az alom és a rend­sze­res taka­rí­tás hiá­nya foly­tán az ebek szőr­ze­te rend­kí­vül szennye­zett volt, sokuk man­csát fel­mar­ta a vize­let és az ürü­lék. A nagy­fo­kú elha­nya­golt­ság, a zsú­folt tar­tás követ­kez­té­ben 46 ebnél visel­ke­dés­za­var ala­kult ki.

A mél­tat­lan tar­tá­si körül­mé­nye­ken túl a férfi a szük­sé­ges orvo­si ellá­tást sem biz­to­sí­tot­ta a meg­él­he­té­sét szol­gá­ló álla­tok­nak. Ennek követ­kez­té­ben több, mint az állo­mány fele bőr­be­teg­sé­gek­ben, fog­íny­be­teg­ség­ben, vala­mint hal­ló­já­rat gyul­la­dás­ban szen­ve­dett. Közü­lük hat ebnél vissza­for­dít­ha­tat­lan egész­ség­ká­ro­so­dás is kiala­kult, ame­lyet az ide­jé­ben biz­to­sí­tott állat­or­vo­si ellá­tás meg­előz­he­tett volna. 

A sza­po­rí­tó tele­pet működ­te­tő férfi igye­ke­zett lep­lez­ni a lakó­kör­nye­ze­te előtt, hogy milyen nagy állo­mányt nevel, ezért meg­bí­zást adott egy másik fér­fi­nak arra, hogy a foly­ton csa­ho­ló kutyák hang­szá­la­it vágja el. A meg­bí­zott isme­ret­len férfi 2018 és 2020 között össze­sen 70 állat hang­szá­la­it távo­lí­tot­ta el altatásban. 

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben és tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a fér­fi­ra – amennyi­ben beis­me­ri tet­tét – egy év hat hónap bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés vár. 

Az ügy­ben a Kar­ca­gi Járás­bí­ró­ság dönt. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság köz­le­mé­nye itt tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-az-allatkinzas-feltetelezett