Főoldal » Hírek » Elvágta a tűzoltók tömlőjét a tűz károsultja - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves pat­var­ci fér­fi­val szem­ben, aki a por­tá­ján kigyul­ladt tűz oltá­sa után a tűz­ol­tók töm­lő­jét egy kés­sel átvágta. 

A vád­irat sze­rint 2022 júli­u­sá­nak egyik éjsza­ká­ján a vád­lott házá­nak udva­rán, egy domb­ol­dal­ba vájt pin­cé­ben tűz ütött ki. A tüzet a Szé­csé­nyi Kataszt­ró­fa­vé­del­mi Örs hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tói igye­kez­tek meg­fé­kez­ni, eköz­ben az ittas házi­gaz­da folya­ma­to­san távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket.

Miu­tán a tűz­ol­tók a tüzet elol­tot­ták, a tűz­ol­tó­sze­rek néhány per­cig fel­ügye­let nél­kül marad­tak a sötét­ben, a vád­lott ekkor a magas­nyo­má­sú tűz­ol­tó töm­lőt egy kés­sel megvágta.

A tűz­ol­tók a töm­lőt min­den hasz­ná­lat után áttör­lik, így még a hely­szí­nen ész­lel­ték a ron­gá­lást, mely­nek követ­kez­té­ben a magas­nyo­má­sú tömlő hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált, ezzel a kataszt­ró­fa­vé­de­lem 300.000 forint kárt szenvedett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, mely­ben fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a férfi a 300.000 forint kárt pol­gá­ri jogi igény kere­té­ben térí­té­se meg, és fizes­se meg a közel 30.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.