Főoldal » Archív » Elvitte más lezáratlan autóját - vádat emeltek ellene

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy húsz­éves körö­mi fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júli­us  24-én, dél­után, Köröm egyik utcá­já­ban figyelt fel arra, hogy egy helyi férfi az autó­ját egy lakó­ház előtt lepar­kol­ta és úgy hagy­ta hátra, hogy a gép­ko­csit nem zárta le. A vád­lott meg­vár­ta míg a sér­tett eltá­vo­lo­dott az autó­já­tól, majd oda­ment és beült a sze­mély­gép­ko­csi­ba. Ekkor vette észre, hogy a jár­mű­ben az indí­tó­kul­csot is benne hagy­ta a sér­tett, így az autót bein­dí­tot­ta és elhaj­tott. A vád­lott - aki gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik – a  jog­ta­la­nul hasz­nált gép­ko­csi­val  Sajó­örös, Sajó­szö­ged és Muhi tele­pü­lé­sek kör­nyé­kén köz­le­ke­dett, végül vissza­tért Köröm­be, ahol a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták,  vele szem­ben intéz­ked­tek, majd előállították.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.