Főoldal » Hírek » Embercsempész bűnszervezet bankárának letartóztatását indítványozta a főügyészség - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a Svéd­or­szág­ban élő szír fér­fi­nak, aki éve­ken keresz­tül moz­gat­ta egy, a szerb-magyar hatá­ron műkö­dő ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet pén­zét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott tagja volt a déli határ­sza­kasz szerb olda­lán műkö­dő bűn­szer­ve­zet­nek, fel­ada­tát képez­te a hawa­la rend­sze­ren keresz­tül az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó sofő­rök kifi­ze­té­se. Ennek során az ille­gá­lis határ­át­lé­pők letét­be helyez­ték a határ­té­pést meg­elő­ző­en a szerb határ­tól az oszt­rák hatá­rig tör­té­nő átkí­sé­rés és szál­lí­tás 1500-3000 eurós fejen­kén­ti díját. Amennyi­ben a szál­lí­tás sike­res volt, akkor mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül tit­ko­sí­tott kódok­kal a sofő­rök kap­cso­lat­ba lép­het­tek a gya­nú­sí­tot­tal, aki buda­pes­ti kávé­zó­ban vagy pia­con kifi­zet­te a szer­ve­zet­nél letét­be helye­zet­tel meg­egye­ző össze­get a szál­lí­tók­nak. A férfi az eddi­gi gyanú sze­rint 2020-2021-es évek­ben volt a bűn­szer­ve­zet tagja, koor­di­nál­ta a fen­ti­ek sze­rint az ember­csem­pé­szés­hez kötő­dő hawa­la tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó pén­zek Euró­pá­ra kiter­je­dő moz­ga­tá­sát.

A nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette továb­bá a férfi egy továb­bi szír állam­pol­gár­sá­gú tár­sát is, aki a pén­zek kifi­ze­té­sé­ben nyúj­tott segít­sé­get.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni a mai napon.