Főoldal » Hírek » Embercsempész bűnszervezet tagja elleni vádemelés – rendőrségi videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Busz­so­fő­rök segít­sé­gé­vel Romá­ni­á­ból csem­pész­ték az ille­gá­li­san beuta­zó sze­mé­lye­ket Magyar­or­szág­ra. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet egy újabb tagja, egy sofőr ellen emelt vádat és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz vele szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy jor­dá­ni­ai és egy szlo­vák állam­pol­gár 2017 októ­be­ré­től 2018 már­ci­u­sá­ig egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és működ­te­tett, amely pén­zért az Euró­pai Unión kívül­ről érke­zők sze­mé­lyek­nek segí­tett jog­el­le­ne­sen Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra, majd Magyar­or­szág­ról Nyugat-Európába eljut­ni. A két férfi a bűn­szer­ve­zet­be menet­rend sze­rin­ti busz­já­ra­tok sofőr­je­it, továb­bá olyan sze­mé­lye­ket szer­ve­zett be, akik­nek a fel­ada­ta a csem­pé­szett sze­mé­lyek, főként iraki és iráni állam­pol­gá­rok elrej­té­se, elszál­lá­so­lá­sa volt a tovább­szál­lí­tás idő­pont­já­ig. Ilyen busz­so­főr volt a vád­lott is, egy 44 éves férfi, aki 17 sze­mély Magyar­or­szág­ra jutá­sá­ban műkö­dött közre. A férfi – sofőr­tár­sá­val együtt – Romá­ni­á­ban, a Király­há­gó köze­li pihe­nő­he­lyen fel­vet­te a kül­föl­di­e­ket a busszal, a cso­mag­tér­ben elbúj­tat­ta, majd a határ­át­lé­pést köve­tő­en a IX. kerü­let, Nép­li­get busz­pá­lya­ud­var köze­lé­ben kirak­ta őket. A sofő­rök csem­pé­szett sze­mé­lyen­ként 200-900 euró közöt­ti, vál­to­zó össze­gű eurót kap­tak, a gyer­me­ke­kért azon­ban nem járt fizetség.

A kons­pi­rál­tan műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság derí­tet­te és szá­mol­ta fel, a nyo­mo­zást ezt köve­tő­en a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ta le eredményesen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a sofőr­rel szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A főügyész­ség indít­ványt tett továb­bá arra is, hogy a bíró­ság egye­sít­se az eljá­rást a vád­lott ter­helt tár­sa­i­val szem­ben folya­mat­ban lévő bűnügyhöz.

A rend­őr­ség által az egy­sé­ge­sen indult eljá­rás­ról koráb­ban kiadott, vide­ót és fotó­kat tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszek-budapesten#

A vád­lott tár­sai ellen koráb­ban benyúj­tott vád­eme­lés­ről az ügyész­ség itt adott hírt: https://ugyeszseg.hu/embercsempesz-bunszervezet-ellen-emelt-vadat-a-fovarosi-fougyeszseg/