Főoldal » Hírek » Embercsempész bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat - rendőrségi videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­négy elkö­ve­tő­vel, köz­tük líbi­ai, román, szlo­vák, len­gyel és magyar állam­pol­gá­rok­kal szem­ben emelt vádat, akik 2020 őszé­től 2021 tava­szá­ig a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san átju­tott mig­rán­sok osztrák-magyar határ­hoz tör­té­nő szál­lí­tá­sát végezték. 

Az ügyész­ség öt sze­mélyt vádol azzal, hogy szer­ve­zői, irá­nyí­tói vol­tak a bűn­cse­lek­mény­nek, míg továb­bi kilenc vád­lott­nak azt rója a ter­hé­re, hogy ember­csem­pész tevé­keny­sé­gü­ket vagyo­ni haszon­szer­zés végett, illet­ve üzlet­sze­rű­en a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val végezték.

A vád­irat sze­rint az ügy líbi­ai állam­pol­gár­sá­gú vád­lott­ja 2020 szep­tem­be­ré­től egy több szin­ten, alá-fölérendeltségi viszony­ban szer­ve­ző­dő cso­por­tot hozott létre, mely­nek tag­jai az egyes fel­ada­to­kat meg­oszt­va végez­ték, kap­cso­la­ta­i­kat rész­ben egy­más előtt is lep­lez­ték. A férfi a cso­port műkö­dé­sét hosszabb időre szer­vez­te, az elkö­ve­tők pedig a rend­sze­res haszon­szer­zés érde­ké­ben a folya­ma­tos műkö­dés fenn­tar­tá­sá­ra töre­ked­tek, és tevé­keny­sé­gük­nek csak a szer­ve­zet közép­ső szint­jén lévő elkö­ve­tői kör elfo­gá­sa vete­tett véget 2021 májusában.

Egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi volt az, aki a líbi­ai szár­ma­zá­sú elkö­ve­tő isme­rő­se­ként össze­kö­tő sze­re­pet töl­tött be a meg­bí­zó­ja és a jár­mű­vek vásár­lá­sát, a sofő­rök beszer­ve­zé­sét, köz­vet­len irá­nyí­tá­sát tény­le­ge­sen végző bűn­tár­sai között. Ezen túl a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek bizal­ma­sa­ként átad­ta a szük­sé­ges pénz­össze­ge­ket szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú bűn­tár­sá­nak, aki azután eze­ket a fel­ada­to­kat végez­te, koor­di­nál­ta. A bűn­szer­ve­zet élén álló líbi­ai férfi kap­cso­lat­ban állt egy Ásott­hal­mon élő másik román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val. Az ő fel­ada­ta az volt, hogy a mig­rán­so­kat külön­bö­ző Ásotthalom-környéki elha­gyott tanyá­kon pihen­tet­te, élel­mi­szer­rel látta el. Továb­bá útba­iga­zí­tot­ta az ember­csem­pész sofő­rö­ket és helyet biz­to­sí­tott ember­csem­pé­szés­re szánt jár­mű­vek átalakításához.

A líbi­ai szár­ma­zá­sú vád­lott az ember­csem­pé­szés­ben betöl­tött valós veze­tő sze­re­pét még a román férfi elől is tit­kol­ta és azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy van még felet­te egy főszer­ve­ző. A mig­rán­so­kat szál­lí­tó sofő­rök­kel is a leg­kü­lön­bö­zőbb álne­ve­ken lépett kap­cso­lat­ba az inter­ne­ten, miköz­ben véd­jegy­ként olyan pro­fil­ké­pet hasz­nált, amely egy­ér­tel­mű­vé tette szá­muk­ra, hogy az aktu­á­lis infor­má­ci­ót, uta­sí­tást az ember­csem­pé­szés főszer­ve­ző­jé­től kapják.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban vala­mennyi elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tők Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sá­ra, a magyar állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tők­kel szem­ben köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt. Ezen túl a meg­fe­le­lő jöve­de­lem­mel, vagyon­nal ren­del­ke­ző magyar állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tők­kel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mennyi elkö­ve­tő ese­té­ben a bűnös tevé­keny­ség­gel szer­zett vagyon elkob­zá­sát is kérte. Annak meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bűn­szer­ve­zet­ben tör­tént elkö­ve­tés­re figye­lem­mel a vád­lot­tak nem bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az ügyész­ség továb­bá indít­ványt tett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált és a nyo­mo­zó ható­ság által lefog­lalt jár­mű­vek elkobzására. 

A nyo­mo­zó ható­ság által az üggyel kap­cso­lat­ban pub­li­kált fotók és vide­ók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nemzetkozi-embercsempesz-halozatot-szamolt-fel-a