Főoldal » Hírek » Embercsempészek letartóztatásáról - rendőrségi fotóval - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a két szerb ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2022. szep­tem­ber 9-én Vas megyé­ben fog­tak el a rendőrök.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik elkö­ve­tő az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi utas­te­ré­ben és cso­mag­te­ré­ben 10 indi­ai állam­pol­gárt szál­lí­tott az osztrák-magyar határ­hoz. A gya­nú­sí­tott célja az volt, hogy a mig­rán­sok­nak segít­sé­get nyújt­son a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, ami­ért össze­sen 10.000 eurót kapott. A csem­pé­szett sze­mé­lyek össze­zsú­fol­va, éle­lem és víz nél­kül utaz­tak a négy utas szál­lí­tá­sá­ra alkal­mas járműben.

A másik elkö­ve­tő a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó autó előtt – azo­nos útvo­na­lon – elő­fu­tó­ként haladt gép­ko­csi­já­val. A fel­ada­ta az volt, hogy tár­sá­nak az útvo­na­lat mutas­sa, illet­ve az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés­ről jelez­zen neki.

2022. szep­tem­ber 9-én a reg­ge­li órák­ban, Bucsu és Boz­sok közöt­ti útsza­ka­szon a rend­őr­ség jár­őrei a jár­mű­ve­ket köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, és a két szerb ember­csem­pészt előállították.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt, továb­bá a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2022. szep­tem­ber 11-én az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ket-szerb-embercsempeszt-fogtak-el-a-vas lin­ken érhe­tők el.