Főoldal » Archív » Embercsempészt állít bíróság elé a Debreceni Járási Ügyészség

Minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban kell felel­nie annak a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki négy szír férfi ille­gá­lis határ­át­lé­pé­sé­hez kísé­relt meg gép­jár­mű­vé­vel segít­sé­get nyúj­ta­ni

2019 novem­ber végén négy szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mély Nyír­áb­rány tér­sé­gé­ben gya­lo­go­san, ille­gá­li­san lépte át a magyar-román határt és Vámosp­ér­csen vára­koz­tak. Majd ezután a Német­or­szág­ban élő roko­na­ik­hoz for­dul­tak segít­sé­gért, akik meg­ígér­ték, hogy gép­jár­mű­vet és sofőrt kül­de­nek értük.

A Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző, török állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2019. novem­ber 27-én sze­mély­gép­ko­csi­val üzle­ti úton járt Magyar­or­szá­gon. A test­vé­re tele­fo­non kérte meg arra, hogy vegye fel az autó­já­ba és szál­lít­sa Német­or­szág­ba az ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dó négy szír fér­fit.

A vád sze­rint a török férfi 2019. novem­ber 27-én dél körül meg­ér­ke­zett Vámosp­ércs­re, ahol a négy fér­fit fel akar­ta venni jár­mű­vé­be.

Az úti okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző mig­rán­so­kat azon­ban a határ­ren­dé­szet mun­ka­tár­sai órák­kal azelőtt elfog­ták, majd ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás kere­té­ben kito­lon­col­ták Romá­ni­á­ba. A meg­be­szélt hely­szí­nen vára­ko­zó vád­lot­tat a határ­ren­dé­szek intéz­ke­dés alá von­ták, őri­zet­be véte­le után a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2019. decem­ber 11-én a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állít­ja.