Főoldal » Archív » Embereket csempésztek – Vas megyében vádat emeltek ellenük

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő öt ukrán fér­fi­val szem­ben, akik 2016. júni­us 2. nap­ján az M86-os főúton ember­te­len körül­mé­nyek között 27 mig­ránst szállítottak.

A vád sze­rint a vád­lot­tak közül négyen egy olyan szer­ve­zet­ten műkö­dő cso­port tag­jai vol­tak, akik meg­ál­la­pod­tak abban, hogy rend­sze­res haszo­nért köz­re­mű­köd­nek úti okmá­nyok­kal nem ren­del­ke­ző, az ország­ba ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak a magyar-osztrák, és a magyar-horvát határ­hoz szál­lí­tá­sá­ban, és az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépésében.

A bűnö­zői cso­port tag­jai a mig­rán­sok­tól a szál­lí­tá­su­kért vál­to­zó össze­gű díjat kér­tek, melyet szét­osz­tot­tak egy­más között.

A vád­lot­tak 2016. júni­us 1-jén indul­tak Buda­pest­ről 2 gép­ko­csi­val, és 27 mig­ránst akar­tak pén­zért ille­gá­li­san átjut­tat­ni az osztrák-magyar állam­ha­tá­ron. A vád­lot­tak közül négyen halad­tak az egyik gép­ko­csi­val elő­fu­tó­ként, fel­ada­tuk az útirány kije­lö­lé­se volt, és az ellen­őr­zé­sek elke­rü­lé­se miatt tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot a mig­rán­so­kat szál­lí­tó tár­suk­kal. A bűnö­zői cso­port tevé­keny­sé­gé­be ese­ti­leg beszer­ve­zett tár­suk a sze­mély­szál­lí­tás­ra egyéb­ként alkal­mat­lan gép­ko­csi 11 köb­mé­te­res rak­te­ré­ben össze­zsú­fol­tan, egy­má­son fekve szál­lí­tot­ta az 5 pakisz­tá­ni és a 22 afgán nem­ze­ti­sé­gű mig­ránst, akik a zsú­folt­ság, és a gép­ko­csi rak­te­ré­ben ural­ko­dó körül­mé­nyek miatt testi-lelki szen­ve­dés­nek vol­tak kitéve.

A jár­mű­ve­ket 2016. júni­us 2-án a haj­na­li órák­ban Vas megyé­ben rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták, és a vád­lot­ta­kat elfogták.

A vád­lot­tak közül négyen elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en több mint 50 mig­ráns­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get 2016 ápri­li­sá­tól abban, hogy ille­gá­li­san átlép­jék a magyar határt.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat az ember­csem­pé­szés minő­sí­tett ese­té­vel vádolja.