Főoldal » Hírek » Emberölés a munkásszálláson - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki tavaly októ­ber­ben szí­ven szúr­ta isme­rő­sét Pécsett.

A vád­irat sze­rint a férfi tavaly augusz­tus­ban köl­tö­zött a város szé­lén lévő, mun­kás­szál­ló­ként üze­me­lő épü­let­be, ahol a későb­bi sér­tett is lakott. A két férfi kez­det­ben jó kap­cso­lat­ban volt egy­más­sal, együtt jár­tak szó­ra­koz­ni, barát­sá­guk azon­ban meg­la­zult, miu­tán a vád­lott­hoz köl­tö­zött a barátnője.

2020. októ­ber 31-én, az esti órák­ban a vád­lott a barát­nő­jé­vel és egy közös isme­rő­sük­kel ita­lo­zott a mun­kás­szál­lás egyik szo­bá­já­ban, ami­kor meg­ér­ke­zett a sér­tett. Őt a vád­lott elküld­te, a sér­tett el is ment a szo­bá­ból, azon­ban a vád­lott követ­te őt.

A két férfi között szó­vál­tás ala­kult ki, a vád­lott több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd edé­nye­ket, tányé­ro­kat vágott hozzá. Ezután fel­vett az asz­tal­ról egy több, mint 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és nagy erő­vel szív­tá­jé­kon szúr­ta áldozatát.

Ezután a vád­lott a hely­színt elhagy­ta, őt a rend­őrök más­nap állí­tot­ták elő.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt, éle­tét még azon­nal érke­ző szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem men­tet­te volna meg.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.