Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet a fővárosban - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2015 novem­be­ré­ben egy XVIII. kerü­le­ti dohány­bolt előtt nya­kon szúrt, és ezzel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett egy másik fér­fit. A vád­lott élet­tár­sát az ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi és 24 éves élet­tár­sa 2015. novem­ber 30-án a kora reg­ge­li órák­ban a Buda­pest XVIII. kerü­let, Havanna–lakótelepen betér­tek egy dohány­bolt­ba, ahol a férfi több sors­je­gyet vásá­rolt, és azok­kal hely­ben ját­szott, vád­lott társa pedig ezalatt az üzlet előtt tartózkodott.

A sér­tett a fenti dohány­bolt­ban ciga­ret­tát vásá­rolt, majd ami­kor távo­zott az üzlet­ből, a 24 éves nő a bolt előtt meg­szó­lí­tot­ta őt, és ciga­ret­tát kért tőle. A férfi a kérést vissza­uta­sí­tot­ta, illet­ve ehe­lyett 1.000 forin­tért fel­aján­lot­ta a bolt­ban vásá­rolt doboz ciga­ret­tát. A nő ezen meg­sér­tő­dött, vissza­ment a dohány­bolt­ba és elpa­na­szol­ta tör­tén­te­ket az élet­tár­sá­nak, aki a hal­lot­ta­kon fel­dü­höd­ve kisza­ladt az üzlet­ből, a sér­tett után futott és rátá­madt a fér­fi­ra. Ennek során több­ször meg­rúg­ta a sér­tet­tet, majd elő­vett egy kést, és azzal nya­kon szúrta.

A vád­lott ezután vissza­ment a dohány­bolt­ba, és közöl­te az ese­ményt egyéb­ként is végig figye­lem­mel kísé­rő élet­tár­sá­val, hogy a sér­tet­tet nya­kon szúr­ta és való­szí­nű, hogy ütő­eret talált el. Ezután elhagy­ták a helyszínt.

A sér­tett a súlyos nyaki sérü­lé­sét a kezé­vel végig lenyom­va, gya­log a XVIII. kerü­le­ti Kon­dor Béla sétá­nyon lévő orvo­si ren­de­lő­höz ment, ahol a hely­szín­re hívott men­tő­egy­ség szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­ban része­sí­tet­te. A férfi az elszen­ve­dett sérü­lés követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te miatt – huszon­ket­tő és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Élet­tár­sá­val szem­ben a főügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Buda­pest, 2016. októ­ber 10.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

2016. 10. 10. Főváros