Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet Budapesten - vádemelés

A 45 éves buda­pes­ti nő a vád sze­rint fél­té­keny­ség­ből bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, éle­tét a közel­ben lakók men­tet­ték meg azzal, hogy érte­sí­tet­ték a men­tő­ket és a rend­őrö­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy XIX. kerü­le­ti lakás­ban élt együtt élet­tár­sá­val, a sér­tet­tel.

2016. júli­us 19-én a kora dél­utá­ni órák­ban a vád­lott kábí­tó­szert fogyasz­tott, majd nem sok­kal később, ami­kor már a kábí­tó­szer hatá­sa alatt állt, fél­té­keny­ség miatt szó­vál­tás ala­kult ki közte és a férfi között.

A nő ennek során magá­hoz vett egy vas­csö­vet és azzal a lakás­ban több alka­lom­mal fejen ütöt­te az élet­tár­sát, aki az ingat­lan udva­rá­ra mene­kült.

A vád­lott azon­ban utána ment és az udva­ron is foly­tat­ta a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, őt a vas­cső­vel szá­mos alka­lom­mal test­szer­te meg­ütöt­te, majd foj­to­gat­ta is a fér­fit. Ezután a sér­tet­tet az udva­ron hagy­va elő­ször vissza­ment a lakás­ba, rövid idő múlva azon­ban vissza­tért, és egy tég­lá­val fejen dobta a sér­tet­tet.

A közel­ben lakók ész­lel­ték a cse­lek­ményt, és érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik a sér­tet­tet a hely­szí­nen ellát­ták, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, a rend­őrök pedig a vád­lot­tat a lakás­ban elfog­ták.

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis veszé­lye is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa a kívül­ál­ló sze­mé­lyek köz­be­avat­ko­zá­sá­nak volt köszön­he­tő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nőt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja.