Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Emberölési kísérlet miatt letartóztatásuk meghosszabbítását indítványozta az ügyészség FOTÓVAL- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, akik 2019. decem­ber 17-én, éjsza­ka két duna­új­vá­ro­si fér­fit laká­suk­ban sod­ró­fá­val, kala­páccsal és vas­cső­vel bán­tal­maz­tak, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­tek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­tek­kel közös isme­rő­sü­ket keres­ték a duna­új­vá­ro­si lakás­ban, ahol össze­szó­lal­koz­tak. A ter­hel­tek azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy egy későb­bi idő­pont­ban fel­fegy­ver­kez­ve vissza­tér­nek, és meg­ölik az egyik sér­tet­tet. A ter­hel­tek később vissza­tér­tek a lakás­hoz, az ajtót berúg­ták, a sér­tet­te­ket meg­ölé­sük­kel fenye­get­ték, őket sod­ró­fá­val, vas­cső­vel, vala­mint kala­páccsal bán­tal­maz­ták. A cse­lek­mé­nyü­ket akkor hagy­ták abba, ami­kor a tár­sas­ház egyik lakó­ja figyel­mez­tet­te őket, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get. Ezt köve­tő­en a ter­hel­tek elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló, töb­bek között kopo­nya­csont­tö­rés­sel járó élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gya­nú­sí­tot­tak hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször vol­tak bün­tet­ve, a cse­lek­mé­nyü­ket bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva követ­ték el, amely­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll. A meg­va­ló­sí­tott cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely tíz­től húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy a bizo­nyí­tá­si eljá­rást a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszélyeztetnék.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-emberen-elkovetett-emberoles-kiserlete