Főoldal » Hírek » Embertelen körülmények között tartotta a házi állatait - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ember­te­len körül­mé­nyek között tar­tot­ta és éhez­tet­te több tucat házi állatát.

A vád­irat sze­rint, a férfi egy Kazinc­bar­ci­ká­hoz köze­li tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­nak udva­rán kutyá­kat, juho­kat, ser­té­se­ket és szár­nya­so­kat tar­tott. A vád­lott az álla­tok­ról nem gon­dos­ko­dott, ételt és ivó­vi­zet alig adott nekik és több­sé­gük­nek az idő­já­rá­si körül­mé­nyek­kel szem­ben mene­dé­kül szol­gá­ló fedett, szá­raz helyet sem biz­to­sí­tott. A vád­lott két kutyá­ját rövid lánc­ra kötve tar­tot­ta és a köte­le­ző oltá­suk­ról sem gon­dos­ko­dott. A ser­té­sek ólját nem taka­rí­tot­ta, az álla­tok­nak arra sem volt mód­juk, hogy lefe­küd­je­nek. A tar­tá­si körül­mé­nyek és a gon­dos­ko­dás hiá­nya miatt az álla­to­kat beteg­sé­gek támad­ták meg. Az elhul­lott álla­tok tete­me­it a vád­lott az udva­ron hagy­ta, a még élet­ben maradt éhező tár­sa­ik pedig arra kény­sze­rül­tek, hogy azok­ból egyenek.

A tar­tá­si körül­mé­nyek és a vád­lott által tanú­sí­tott bánás­mód, a gon­do­zá­si köte­le­zett­ség  elmu­lasz­tá­sa, az álla­tok szen­ve­dé­sét okoz­ta és alkal­mas volt arra, hogy a vád­lott által tar­tott vala­mennyi gerin­ces állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okozza.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit 86 rend­be­li állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele  szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.