Főoldal » Hírek » Emésztőgödörbe esett a két és fél éves kisgyermek – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki­nek figyel­met­len­sé­ge miatt két és fél éves gyer­me­ke egy több, mint három méter mély emész­tő­gö­dör­be esett és mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li falu­ban élő nő 2020. ápri­lis 29. nap­ján, dél­előtt, ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott a két és fél éves, vala­mint az egy éves gyer­me­ke­i­vel, míg a férje dol­go­zott. A vád­lott 11 óra­kor kiseb­bik gyer­me­két baba­ko­csi­ba fek­tet­te, az udvar­ra tolta, míg nagyob­bik gyer­me­két segít­sé­gül hívta a beke­rí­tett tyúk­ud­var taka­rí­tá­sá­hoz. Az udvar­ban egy hasz­ná­la­ton kívü­li, de tyúk­trá­gyát és növé­nyi hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zó emész­tő­gö­dör is volt, amely­nek záró­fe­de­lét a vád­lott eltá­vo­lí­tot­ta azért, hogy az udva­ri sze­me­tet abba bele­rak­has­sa. A vád­lott egy gereb­lyét adott a két és fél éves gyer­mek­nek, miköz­ben ő is az udvart taka­rí­tot­ta. Munka köz­ben a vád­lott hátat for­dí­tott a gyer­me­ké­nek, aki a gereb­lyé­zés során hát­tal bele­zu­hant a mint­egy három méter mély emésztőgödörbe. 

A nő a tör­tén­te­ket ész­lel­ve segít­sé­get kért a szom­széd­tól, ille­tő­leg érte­sí­tet­ték a kataszt­ró­fa­vé­del­met is. A kieme­lést köve­tő­en a hely­szín­re érke­ző men­tők a gyer­me­ket újra­élesz­tet­ték, majd men­tő­he­li­kop­ter­rel kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tett­nél az akná­ba esés és az ott levő klór­gáz okoz­ta lég­zé­si és kerin­gé­si elég­te­len­ség miatt a kli­ni­kai halál is beállt. A szak­sze­rű újra élesz­tés követ­kez­té­ben a gyer­mek kerin­gé­sét vissza lehe­tett hozni, azon­ban a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó folya­mat már vissza­for­dít­ha­tat­lan­ná vált. A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a szü­lői fel­ada­tá­ból faka­dó köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te akkor, ami­kor az elke­rí­tett udvar­rész­be a gyer­me­ket been­ged­te, majd a sér­tett jelen­lé­té­ben az emész­tő­gö­dör fede­lét leemel­te és az elvár­ha­tó figyel­met elmu­lasz­tot­ta akkor, ami­kor a sér­tett az emész­tő­gö­dör köze­lé­ben tevékenykedett.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.