Főoldal » Hírek » Engedély nélkül bontott autókat, a veszélyes hulladékot tárolt az udvaron egy férfi - FOTÓKKAL - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves férfi ellen, aki az udva­rán enge­dély nél­kül bon­tott gép­jár­mű­ve­ket, és a feles­le­ges hul­la­dé­kot tárolt.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 69 éves vád­lott egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen élt csa­lá­di ház­ban. A férfi azért, hogy nyug­dí­ját kiegé­szít­se, hasz­nált autó­kat vásá­rolt, melye­ket az udva­ron szét­bon­tott. A hasz­nál­ha­tó alkat­ré­sze­ket elad­ta, vagy hul­la­dék­ként lead­ta, míg a hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált dol­go­kat az udva­rán tárolta.

2020 őszén egy ható­sá­gi ellen­őr­zés során már több mint 4,7 mil­lió Ft hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si bír­sá­got szab­tak ki a vád­lot­tal szem­ben, ő azon­ban ezt köve­tő­en sem hagyott fel jog­ta­lan tevékenységével.

A ter­helt ezt köve­tő­en is foly­tat­ta a jár­mű­vek bon­tá­sát, és a 2021 nya­rán vég­zett ismé­telt ellen­őr­zés során az udva­ron 34 db, az ingat­lan mel­let­ti köz­te­rü­le­ten pedig 3 db bon­tás­ban lévő jár­mű­vet talál­tak, melyek veszé­lyes hul­la­dék­nak minősülnek.

A férfi sem az autó­bon­tás­hoz, sem a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez nem ren­del­ke­zett engedéllyel.

A ter­hel­tet hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja az ügyész­ség, vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.