Főoldal » Hírek » Engedély nélkül használta a traktort – halálos balesetet okozott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy ser­tés­te­lep alkal­ma­zott­ja­ként több­szö­ri til­tás elle­né­re, mun­ká­ja meg­könnyí­té­sé­re hasz­nál­ta az üze­men kívü­li jár­mű­vet, mellyel aztán halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy megye­be­li falu kül­te­rü­le­tén levő ser­tés­te­le­pen dol­go­zott, fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott az álla­tok ete­té­se kézi erő­vel. A vád­lott részé­re nem volt enge­dé­lye­zett a mun­ka­gé­pek hasz­ná­la­ta, veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett. A telep veze­tői több­szö­rö­sen szó­ban, ille­tő­leg írás­ban is meg­til­tot­ták az alkal­ma­zot­tak részé­re az üze­men kívü­li jár­mű­vek hasz­ná­la­tát. A vád­lott ennek elle­né­re 2019. május 4. nap­ján, a kora dél­utá­ni órák­ban mun­ka­tár­sá­val elha­tá­roz­ta, hogy a takar­mány­hor­dást fel­gyor­sít­ják, ennek érde­ké­ben a telep­he­lyen levő, üze­men kívü­li trak­tort bein­dít­ják. Mivel a trak­tor­hoz csa­tolt pót­ko­csi defek­tes volt, ezért az eme­lő­vil­lá­ra szö­gel­tek össze fala­po­kat, és erre akar­ták fel­ra­kod­ni a takar­mányt, majd szál­lí­ta­ni azt az állatokhoz.

A zsá­kok könnyebb fel­ra­ko­dá­sa érde­ké­ben a vád­lott a trak­tor eme­lő­vil­lá­ját fel akar­ta emel­ni, ezért a gépet bein­dí­tot­ta, ami ekkor elő­re­me­ne­ti foko­zat­ban volt. A kup­lung kinyo­má­sa­kor azon­ban a vád­lott gumi­csiz­más lába lecsú­szott a pedál­ról, ami miatt a trak­tor meg­ug­rott, és az előt­te álló sér­tet­tet az épü­let ajta­já­hoz nyom­ta a 85 cm magas­ság­ban levő rakodóvillával.

A trak­tor eme­lő­vil­lá­ja a sér­te­tett a has köze­pén szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy négy nap eltel­té­vel a kór­ház­ban elha­lá­lo­zott. A bal­eset­ben meg­sé­rült egy gyer­mek­ko­rú fiú is, aki­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­se keletkezett. 

A vád­lott meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint aki a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vesz, köte­les úgy köz­le­ked­ni, hogy a sze­mé­lyi biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­se. A bün­te­tő tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­sei sze­rint a köz­úton elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­re meg­ál­la­pí­tott sza­bá­lyo­kat kell alkal­maz­ni akkor is, ha a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­re vonat­ko­zó elő­írá­sok meg­sze­gé­se nem köz­úton okoz leg­alább súlyos testi sér­tést, vagy halált.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.