Főoldal » Hírek » Engedély nélküli hangtompítós puskával bukott le az orvvadász - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat mel­lett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés miatt vádat emelt egy sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül egy hang­tom­pí­tós pus­ká­val a köm­pö­ci erdő­ben vad­nyúl­ra vadászott.

A vád­irat sze­rint a férfi azért, hogy enge­dély nél­kül vadásszon, isme­ret­len körül­mé­nyek között beszer­zett egy 22-es kali­be­rű pus­kát és hozzá 44 db töl­tényt. Az orv­va­dász a puska cső­tor­ko­la­tá­ra elő­ze­te­sen hang­tom­pí­tót is fel­sze­relt, így kez­dett 2022. már­ci­us 19-én dél­előtt Köm­pöc egyik erde­jé­ben vad­nyúl­ra vadász­ni. Rövi­de­sen ész­re­vett egy elej­tés­re alkal­mas pél­dányt és cél­zott lövést adott le rá. Szán­dé­ka elle­né­re azon­ban elvé­tet­te a lövést, így az orv­va­dász autó­ba ült és elhaj­tott a helyszínről.

 A vadász­tár­sa­ság tag­ja­i­nak beje­len­té­sé­re idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit és a hang­tom­pí­tós puska, vala­mint a lősze­rek mel­lett egy lég­fegy­vert is talál­tak nála, amit a jogo­su­lat­lan vadá­sza­ti tevé­keny­ség érde­ké­ben tar­tott magá­nál. Kide­rült, hogy nem­csak a vadá­szat­hoz, de a lőfegy­ver és a lősze­rek tar­tá­sá­hoz sem volt engedélye.

Az ügyész­ség a fér­fit az orv­va­dá­szat mel­lett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.