Főoldal » Hírek » Építési munkák közben életét vesztette egy ember - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki­nek fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se hoz­zá­já­rult egy mun­kás halá­lá­hoz az építkezésen.

A vád­irat sze­rint egy ceg­lé­di sport­pá­lyán 2020 júni­u­sá­ban épít­ke­zés zaj­lott. Az ott dol­go­zók az elkö­ve­tő uta­sí­tá­sa alap­ján végez­ték a mun­ká­ju­kat. A vád­lott felelt azért is, hogy az épít­ke­zé­sen folyó talaj­ki­ter­me­lés­sel is járó ala­po­zá­si mun­ká­la­to­kat biz­ton­sá­go­san végez­zék el. Az ala­po­zá­si mun­kák­hoz kiásott árkot azon­ban nem a talaj­szer­ke­zet­nek és az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en készí­tet­ték el, így a lehet­sé­ges beom­lás ellen nem volt kel­lő­en biz­to­sít­va. Az árok ellen­őr­zé­se és az eset­le­ge­sen szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le az elkö­ve­tő fel­adat­kö­ré­be tartozott.

A kiásott gödör­ben vége­zett sze­re­lé­si mun­ká­la­to­kat a sér­tett férfi, amely­nek során a nem elő­írás­sze­rű­en elké­szí­tett és biz­to­sí­tott mun­ka­gö­dör egy hosszabb sza­ka­szon beom­lott. A gödör­ben tar­tóz­ko­dó sér­tett­re mint­egy 600 kilo­gramm­nyi föld zuhant.

Ekkor a mun­ka­tár­sai - köz­tük az elkö­ve­tő is - pró­bál­ták kéz­zel kiás­ni a sér­tet­tet és első­se­gély­ben része­sí­te­ni. Ezzel pár­hu­za­mo­san men­tőt is a hely­szín­re hívtak.

A lezú­du­ló föld azon­ban olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, hogy a sér­tett éle­tét már nem lehe­tett megmenteni.

Az elkö­ve­tő ellen a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.