Főoldal » Hírek » Építési törmelék, bontott járműalkatrész illegális elhelyezése miatti vádemelések- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

Hul­la­dék enge­dély nél­kü­li elhe­lye­zé­se, táro­lá­sa miatt két ügy­ben is bíró­ság előtt kell felel­ni­ük azok­nak a Baja kör­nyé­ki elkö­ve­tők­nek, akik ellen a Bajai Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt. Az egyik eset­ben épü­let­bon­tás­ból szár­ma­zó 7,5 m3 vegyes hul­la­dék­kal, a másik­ban autó­bon­tás­ból szár­ma­zó – rész­ben veszé­lyes – hul­la­dék­kal szennyez­ték a környezetet.

A vád­eme­lés­sel vég­ző­dött egyik ügy­ben az elkö­ve­tők egy Baja kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen a mel­lék­épü­let bon­tá­sá­ból szár­ma­zó 7,5 köb­mé­ter épí­té­si tör­me­lé­ket egy isme­rő­sük tanyá­ján lévő 2,5 méter mély gödör­be szál­lí­tot­ták. Össze­sen ötször for­dul­tak a tég­lá­val, bon­tott cse­rép­pel, beton­tör­me­lék­kel, vala­mint fla­ko­nok­kal, kan­nák­kal, vöd­rök­kel meg­ra­kott után­fu­tó­val. A vád­lot­tak­nak az embe­ri éle­tet, egész­sé­get és a kör­nye­zet más élő szer­ve­ze­te­it veszé­lyez­te­tő hul­la­dék elhe­lye­zé­sé­re, táro­lá­sá­ra nem volt enge­dé­lyük. Az eljá­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en a vád­lot­tak az enge­dély nél­kül elhe­lye­zett hul­la­dé­kot az arra kije­lölt hely­re elszállíttatták.

Nem ren­del­ke­zett enge­déllyel az a gép­jár­mű­vek bon­tá­sá­val fog­lal­ko­zó férfi sem, aki sükös­di lakó­he­lyén jelen­tős mennyi­sé­gű bon­tás­ból szár­ma­zó hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel. A jár­mű­vek bon­tá­sá­ból szár­ma­zó egyes ele­mek – így az akku­mu­lá­to­rok, üzem­anya­gok, fék­fo­lya­dék - veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül­nek. A vád­lott a NAV jár­őrei által hely­szí­ni ellen­őr­zés kere­té­ben hely­ben­ha­gyó­lag lefog­lalt egyik jár­mű­vet ráadá­sul szét­bon­tot­ta és mint ház­tar­tá­si fém­hul­la­dé­kot érté­ke­sí­tet­te, ezál­tal a vég­re­haj­tás elől elvonta.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­vel, a veszé­lyes hul­la­dé­kot elhe­lye­ző vád­lot­tat annak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel és zár­tö­rés­sel is vádol­ja. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás lefoly­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za. Az épí­té­si tör­me­lé­ket a hely­szín­ről utó­lag eltá­vo­lí­tó vád­lot­tak­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást, a veszé­lyes hul­la­dé­kot táro­ló vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség. Ügyük­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés­kor készültek: