Főoldal » Hírek » Épületavatás Siklóson
A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953 óta műkö­dik a bíró­ság­gal közös épü­let­ben, ami a közel 70 éves közös hasz­ná­lat után mind az ügyész­ség, mind a bíró­ság szá­má­ra szű­kös­sé vált.
 
Az új épü­let­nek ott­hont adó bel­vá­ro­si ingat­lant 2016-ban vásá­rol­ta meg az ügyész­ség. A bon­tás után az új épü­let kivi­te­le­zé­se 2020 őszén kez­dő­dött, majd egy év eltel­té­vel az épü­let műsza­ki átadás-átvétele is meg­tör­tént. Az ünne­pé­lyes épü­let átadás­ra a múlt héten kerül­he­tett sor.
 
Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy egy város éle­té­ben az ügyész­ség – mint a tár­sa­da­lom és azon belül is a helyi közös­sé­gek védel­me­ző­je – fon­tos sze­re­pet tölt be. Így elen­ged­he­tet­len, hogy az ügyé­szi mun­kát a kol­lé­gák méltó és a moder­ni­tás köve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő helyen végez­zék.
 
Az átadó­ról készült vide­ót az aláb­bi­ak­ban meg­te­kint­he­tik: