Főoldal » Hírek » Erdőben termesztették a kannabiszt a vádlottak - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábítószer-birtoklás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2021 nya­rán egy Deve­cser kör­nyé­ki erdő­ben kan­na­biszt ter­mesz­tet­tek. Ezen túl az egyik vád­lott­nak és élet­tár­sá­nak orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt. 

A vád­irat sze­rint az ötve­nes és húszas éve­i­ben járó elkö­ve­tők 298 tő föld­lab­dás kan­na­bisz növényt ülte­tett el a meg­mű­velt erdő­rész­ben úgy, hogy a töve­ket az erdé­sze­ti talaj­elő­ké­szí­tés során léte­sí­tett pász­ták­ba, egy­más­tól egyen­lő távol­ság­ra helyez­ték, így  növé­nyek tányé­ro­zott, gyom­men­tes kör­nye­zet­ben fejlődhettek.

A kannabisz-töveket a két vád­lott fel­vált­va gon­doz­ta, majd a fia­ta­labb férfi 2021. augusz­tus köze­pén egy szár­zú­zó­val ellá­tott trak­tor­ral a 140-160 cen­ti­mé­ter magas­sá­gú, virág­zás előtt álló növé­nyek nagy részét levágta.

A kan­na­bisz növé­nyek ese­té­ben a kábí­tó­szer jelen­tős mennyi­sé­gű, és így a cse­lek­mény súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, ha az egye­dek száma meg­ha­lad­ja a 100 tövet.

A vád részét képez továb­bá, hogy a hiva­tá­sos vadász­ként dol­go­zó fia­ta­labb elkö­ve­tő 2021 máju­sá­ban az enge­déllyel tar­tott golyós lőfegy­ve­rét hasz­ná­lat­ra áten­ged­te az élet­tár­sá­nak, aki a férfi fel­ügye­le­te mel­lett, vadá­szat­ra való jogo­sult­ság nél­kül előbb egy fácán­ka­kast, majd egy mezei nyu­lat lőtt ki a fegyverrel.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a nővel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben eljá­ró Tapol­cai Járásbíróságnak.