Főoldal » Hírek » Eredményes fellebbezés a rokonaira házat gyújtó elkövető ügyében - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát  annak a nőnek az ügyé­ben, aki szán­dé­ko­san gyúj­tott fel egy mis­kol­ci csa­lá­di házat azért, hogy a bent alvó roko­na­it megölje.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék 2022. szep­tem­ber 15-én a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren, vala­mint rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let sze­rint a vád­lott és a ház­ban lakó csa­lád­tag­jai rend­sze­re­sen ita­loz­tak. Emi­att gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek, melyek során a vád­lott több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te roko­na­it. 2020. ápri­lis 10-én a ház lakói ismét reg­gel­től késő estig ita­loz­tak, több­ször össze­vesz­tek egy­más­sal. A vád­lott egyre itta­sab­bá vált, köte­ke­dett a töb­bi­ek­kel, majd a „rátok gyúj­tom a házat, miért nem hal­tok már meg!”  kije­len­tés­sel fenye­get­te meg csa­lád­tag­ja­it. Mivel attól félt, hogy a meg­fe­nye­ge­tet­tek kihív­ják a rend­őr­sé­get, a házat elhagy­ta, roko­nai pedig lefe­küd­tek aludni.

Ami­kor az elkö­ve­tő látta, hogy az udva­ron már senki sincs, vissza­ment a ház­hoz és a nyi­tott tera­szon lévő kana­pét ace­ton­nal lelo­csol­ta, majd meg­gyúj­tot­ta. A ház­ban - egy sze­mély kivé­te­lé­vel - már min­den­ki aludt, ezért ami­kor ész­lel­ték a tüzet, az már a tető­szer­ke­zet­re is átter­jedt. A benn tar­tóz­ko­dók vala­mennyi­en kime­ne­kül­tek. Meg­pró­bál­ták a tüzet elol­ta­ni, azon­ban a lán­go­kat csak a hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók­nak sike­rült meg­fé­kez­ni­ük. Csu­pán a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés vagy haláleset.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa cél­já­ból azzal érvelt, hogy az indo­ko­lat­la­nul enyhe sza­bad­ság­vesz­tés a bün­te­tés cél­já­val ellen­té­tes, az nem iga­zo­dik az elkö­ve­tett cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv az ilyen súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jét 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó fegy­ház­zal fenyegeti.

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val. Íté­le­té­ben kifej­tet­te: az, hogy a cse­lek­mény kísér­le­ti szak­ban maradt, nem ellen­sú­lyoz­za a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nagyobb nyo­ma­té­kát és emi­att nem volt indo­kolt eny­hí­tő sza­kasz alkal­ma­zá­sá­val a tör­vé­nyi mini­mu­mot sem elérő bün­te­tést kiszab­nia a tör­vény­szék­nek. Ezért az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta és a vád­lott bün­te­té­sét 10 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.

Az íté­let jogerős.