Főoldal » Archív » Eredményes feltételes ügyészi felfüggesztés – elkerülte a bírósági eljárást az iskolában verekedő fiú

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt egy sal­gó­tar­já­ni tizen­éves ellen indí­tott bűn­ügy­ben az eljá­rást – mivel a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telt el – megszüntette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az akkor tizen­öt éves fiú 2018. novem­ber 15-én, sal­gó­tar­já­ni isko­lá­juk­ban, min­den előz­mény nél­kül előbb a folyo­són ököl­lel fejen, majd a tan­te­rem­ben arcon ütött egy tizen­egy éves diá­kot, a követ­ke­ző szü­net­ben pedig a sér­tett őt kér­dő­re vonó tizen­há­rom éves nővé­rét bán­tal­maz­ta: átka­rol­ta és több­ször ököl­lel gyo­mor­szá­jon ütötte.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyei az isko­la diák­ja­i­ban ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást kel­tet­tek, cse­lek­mé­nyei ezért két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sá­ra vol­tak alkalmasak.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, tet­te­it őszin­tén meg­bán­ta és elmond­ta, hogy nagyon szé­gyel­li magát. A fia­tal­ko­rú­ak ügye­i­ben köte­le­ző­en beszer­zett kör­nye­zet­ta­nul­mány sze­rint a szü­lők tör­vény­tisz­te­lő élet­mód­ra neve­lik gyer­me­kü­ket, így a tanul­mányt készí­tő párt­fo­gó fel­ügye­lő a fiú részé­ről a bűn­is­mét­lés veszé­lyét cse­kély­nek látta.

Tekin­tet­tel a fen­ti­ek­re a bün­te­tő­el­já­rást a fia­tal­ko­rú­ak ügye­i­ben eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy évre fel­füg­gesz­tet­te, mivel – a bűn­cse­lek­mény kisebb tár­gyi súlyá­ra és az eny­hí­tő körül­mé­nyek­re, vala­mint az elkö­ve­tő tár­sa­da­lom­ra való kisebb veszé­lyes­sé­gé­re tekin­tet­tel – ennek a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni maga­tar­tá­sá­ban mutat­ko­zó ked­ve­ző hatá­sa volt várható.

A gya­nú­sí­tott ellen a fel­füg­gesz­tés alatt nem indult bün­te­tő­el­já­rás, a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma tehát ered­mé­nye­sen telt el. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség erre tekin­tet­tel az eljá­rást a fiú­val szem­ben meg­szün­tet­te, így nem kel­lett a költ­sé­ges és idő­igé­nyes bíró­sá­gi eljá­rást sem lefoly­tat­ni, az intéz­ke­dés ezál­tal a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szolgálta.