Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés - 5 év helyett 10 évet kapott az idős asszonyt kirabló férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett az ügyész­ség, ugyan­is a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék kifosz­tás helyett rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az elkö­ve­tőt. A bíró­ság a bün­te­tést 5 év fegy­ház­bün­te­tés­ről 10 évre súlyosította.

A férfi 2020. októ­ber 15-én, dél­előtt, Duna­új­vá­ros­ban itta­san a jár­dán kerék­pár­ral meg­kö­ze­lí­tet­te a 90 éves, fél sze­mé­re vak asszonyt, majd meg­rán­tot­ta a vál­lán lévő tás­kát azért, hogy annak tar­tal­mát meg­sze­rez­ze. A sér­tett arc­cal előre a föld­re esett, amely­nek követ­kez­té­ben a kopo­nyá­ján duz­za­nat­tal járó nyolc napon belü­li sérü­lé­se kelet­ke­zett. A férfi meg­sze­rez­te a sér­tett műanyag tás­ká­ját a benne lévő pénz­tár­cá­val és 2.000 forint készpénzzel.

Az elkö­ve­tőt a bíró­ság kifosz­tás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és 5 évi fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 5 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A másod­fo­kú bíró­ság a súlyo­sabb minő­sí­tést és bün­te­tést célzó ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek helyt adott. A tör­vény­szék minő­sí­tett rab­lás miatt a bün­te­tést 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, továb­bá 10 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.