Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a többszörös visszaeső tolvajjal szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2020 janu­ár­já­ban emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű bátony­te­re­nyei fér­fi­val szem­ben, aki­nek az első­fo­kú íté­let­ben kisza­bott 2 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét a másod­fo­kú bíró­ság jelen­tő­sen súlyosította.

A vád sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­ban a dél­előt­ti órák­ban kerék­pá­ro­zott, ami­kor egy cég telep­he­lyé­hez érve oda bement és egy lezá­rat­lan gép­jár­mű­ből ello­pott egy 25.000 Ft érté­kű mobil­te­le­font, annak tar­to­zé­ka­i­val, vala­mint sze­mé­lyes ira­to­kat és 5.000 Ft kész­pénzt is tar­tal­ma­zó pénztárcát.

2019 szep­tem­be­ré­ben egy par­ko­ló autó bal olda­li hátsó abla­kát csa­var­hú­zó­val kife­szí­tet­te, és ello­pott egy kézi­tás­kát, mely­ben 33.500 Ft kész­pénz, a sér­tett okmá­nyai és egy mobil­te­le­fon is volt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, 14.000 Ft vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott vele szem­ben és köte­lez­te a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, vala­mint a 79.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tás végett, míg a vád­lott és a védő első­sor­ban a vád­lott fel­men­té­se, másod­sor­ban eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel min­den tekin­tet­ben egyet­ér­tett: az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két nem talál­ta alkal­mas­nak arra, hogy a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat vissza­tart­sa újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, ezért a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát 3 év 6 hónap­ra, míg a köz­ügyek­től eltil­tást 4 évre súlyosította.

Mivel a fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt több­szö­rös vissza­esők nem bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, a bíró­ság az íté­le­té­ben erről is ren­del­ke­zett, így a fér­fi­nak a súlyo­sí­tott bün­te­tés tel­jes tar­ta­mát le kell töltenie.

Az íté­let jogerős.