Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a visszaeső tolvaj ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék súlyo­sí­tot­ta annak a 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki isme­rő­sei házá­ból lopott, mely tet­té­ért első­fo­kon 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2020 decem­be­ré­ben emelt vádat az ügy­ben magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a férfi 2019. már­ci­us 6. nap­ján meg­je­lent a sér­tett ingat­lan­já­nál, majd a kerí­té­sen átmász­va beju­tott az udvar­ra. A sér­tett ott­hon tar­tóz­ko­dó fia fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen el, a fel­szó­lí­tás elle­né­re a vád­lott a terasz­fel­já­ró üve­ge­zett ajta­já­nak üve­gét berúg­ta, azon keresz­tül beju­tott a házba, ahon­nan kis idő múlva távozott.

Ugyan­ezen a napon a vád­lott ismét meg­je­lent a ház­nál, ugyan­az­zal a mód­szer­rel beju­tott az udvar­ra, majd a meg­ron­gá­ló­dott terasz­aj­tón át bemá­szott a házba. A ház háló­szo­bá­já­nak kulcs­ra zárt ajta­ját berúg­ta, onnan kész­pénzt és egy 3 méte­res kábel­lel ren­del­ke­ző elosz­tós hosszab­bí­tót tulaj­do­ní­tott el, majd a zsák­mánnyal elhagy­ta a helyszínt.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ért a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítél­te. Az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, míg a véde­lem a vád­lott fel­men­té­se érde­ké­ben fellebbezett. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak tar­tot­ta és a kisza­bott bün­te­tést - figye­lem­mel a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek szám­be­li fölé­nyé­re, vala­mint arra, hogy a férfi külö­nös vissza­eső­ként követ­te el cse­lek­mé­nyét - 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra vál­toz­tat­ta meg.

Az íté­let jogerős.